UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 4 năm 2015

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤPQUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP,TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀNGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ LuậtQuản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CPngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứThông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy địnhthực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tàichính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009;

Căn cứ Nghịquyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v Phân cấpquản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyếtsố 164/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v Sửa đổi, bổsung Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 72/TTr-STC ngày 31//3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tạicơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn;
- Công báo tỉnh;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNGTÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNHTRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨCXÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: / 2015/QĐ-UBND ngày /3/2015 của Uỷ bannhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định việcphân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơquan, tổ chức, đơn vị bao gồm: Đối với cấp tỉnh Thủ trưởng các sở, ban, ngànhvà Thủ trưởng đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đối với cấp huyệnThủ trưởng các Phòng, Ban, đơn vị cấp huyện) thuộc phạm vi quản lý của địaphương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Tài sản nhànước bao gồm: Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đấtđối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơquan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc vàcác tài sản khác do pháp luật quy định.

c) Các tài sảnnhà nước không thuộc phạm vi quy định tại điểm b mục này được thực hiện theoquy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơquan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộcphạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Không áp dụngđối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị lực lượng vũtrang nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơquan, tổ chức, đơn vị trong việc: Mua sắm, thuê trụ sở làm việc và tài sảnkhác, thanh lý, tiêu hủy, thu hồi, điều chuyển, bán tài sản nhà nước tại các cơquan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Chỉ phân cấp đối với những nội dung mà Luật Quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóaXII, kỳ họp thứ 3 và Nghị định số: 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụngtài sản nhà nước quy định phải phân cấp. Những nội dung khác không quy địnhphân cấp thực hiện theo quy định của Luật và các Nghị định hướng dẫn thực hiệnLuật.

3. Tài sản nhà nước được đầu tư, trang bị phải được sửdụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả,tiết kiệm. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai,minh bạch; mọi hành vi vi phạm về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phảiđược xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước phải quản lý sử dụng tài sản theo đúng chế độ hiệnhành và các quy định phân cấp của tỉnh, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệmtrước pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

5. Phân cấp quản lý nhà nước về tài sản đảm bảo tài sảnnhà nước được đầu tư, trang bị, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí,đúng mục đích sử dụng, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

6. Phân cấp quản lý nhà nước về tài sản đảm bảo tài sảnnhà nước được hạch toán đầy đủ về hiện vật, giá trị theo quy định của Pháp luật.Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liêndoanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiệntheo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chương II

PHÂNCẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn,định mức quy định quyết định mua sắm:

- Xe ô tô cácloại sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định mua sắm tài sản khác có giá trị từ 500 triệu đồng trởlên/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị từ 1.000triệu đồng trở lên cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện, cấp xãtrong dự toán chi ngân sách hằng năm.

- Tài sản theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định mua sắmcủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố quyết định mua sắm tài sản khác (trừ tài sản quy định tại Điểm 1 Khoảnnày) như sau:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quyết định mua sắmtài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần(một gói) mua sắm có tổng giá trị dưới 1.000 triệu đồng từ nguồn kinh phí đượcgiao trong dự toán của đơn vị thuộc cấp mình.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có đơn vị trực thuộcquyết định mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trịtừ 200 triệu đồng đến dưới 1.000 triệu đồng từ nguồn kinh phí được giao trongdự toán tại các đơn vị dự toán trực thuộc mình quản lý theo dự toán chi ngânsách hàng năm theo đề nghị của Trưởng phòng: Tài chính, Kế hoạch hoặc Tài vụ.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quyết định mua sắm tài sảncó giá trị từ 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản đến dưới 500 triệu đồng/01đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị từ 100 triệu đồngđến dưới 1.000 triệu đồng cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện và ngânsách cấp xã thuộc cấp mình quản lý theo dự toán chi ngân sách hàng năm theo đềnghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

3. Thủ trưởngcác đơn vị dự toán trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quyết địnhmua sắm tài sản khác (trừ tài sản quy định tại Điểm 1 Khoản này) có giá trịdưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổnggiá trị dưới 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán của đơn vịmình.

4. Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện (bao gồm cả các đơn vị dự toán cấp IInhư trường học, trạm y tế…) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, quyết định muasắm tài sản khác (trừ tài sản quy định tại Điểm 1 Khoản này) có giá trị dưới100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có giá trịdưới 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán của đơn vị mình.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhànước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thực hiệnviệc mua sắm quản lý, xử lý tài sản theo quy định này và các vănbản pháp luật có liên quan. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lậptự chủ tài chính, tự đảm bảo kinh phí hoạt động được quyết địnhmua sắm tài sản khác (trừ tài sản quy định tại Điểm 1, Khoản này) từnguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy độngđược để phục vụ hoạt động của đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, định mức,chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc, tài sảnkhác phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Quyết địnhthuê trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của các sở, các ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh trong dự toán chi ngân sách hàngnăm.

- Thuê tài sản khác có giá trị thuê tài sản tính cho cả thời gian thuê từ500 triệu đồng trở lên cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấpxã trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnhvà cấp tương đương:

Quyết địnhthuê tài sản khác (trừ thuê trụ sở làm việc) của đơn vị mình và các đơn vị trựcthuộc có giá thuê tính cho cả thời hạn thuê dưới 500 triệu đồng trong dự toánchi ngân sách hàng năm.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định:

- Thuê trụ sởlàm việc của các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý (gồm cả cấp xã) trong dự toánchi ngân sách hàng năm.

- Thuê tài sảnkhác của các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý (gồm cả cấp xã) có giá thuê tài sảntính cho cả thời hạn thuê dưới 500 triệu đồng trong dự toán chi ngân sách hàngnăm.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý:

- Trụ sở làm việc,nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với khuân viên đất;

- Xe ô tô cácloại;

- Nhà cửa, vậtkiến trúc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tháo dỡ không bao gồm khuôn viên đất cónguyên giá ghi trên sở sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản;

- Tài sản kháccó nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tàisản.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

Quyết địnhthanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quảnlý bao gồm:

- Nhà cửa, vậtkiến trúc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tháo dỡ không bao gồm khuôn viên đất cónguyên giá ghi trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

- Tài sản kháccó nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng/01đơn vị tài sản (một gói) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạmvi cấp tỉnh: Quyết định thanh lý tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy địnhtại Điểm 1 và 2 mục này có nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Quyết địnhthanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quảnlý bao gồm:

- Nhà cửa, vậtkiến trúc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tháo dỡ không bao gồm khuôn viên đất vàtài sản khác có nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán từ 50 triệu đồng đến dưới500 triệu đồng /01 đơn vị tài sản;

5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộcsở, ban, ngành cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Uỷban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các tổ chức cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp xã, quyết định thanh lý tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, tài sản khácgắn liền với đất, quyền sử dụng đất, xe ô tô các loại) có nguyên giá theo sổsách kế toán dư­ới 50 triệu đồng tính cho một đơn vị tài sản.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định tiêu huỷ tài sản nhà nước

1. Tài sản nhà nước bị tiêu huỷ theo quy định củapháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

2. Đối với tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vịphải tiêu hủy: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đầu tư mua sắm thì cơ quanđó ra quyết định tiêu hủy.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Quyết định thuhồi tài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý củađịa phương bao gồm:

- Trụ sở làmviệc và các bất động sản khác;

- Xe ô tô cácloại.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

Quyết định thuhồi tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản; xe ô tô các loại)đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Quyết định thuhồi tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản; xe ô tô các loạiđối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, thành phố quản lý (gồm cảcấp xã).

Điều 8. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyểntài sản nhà nước:

- Giữa các Sở,ban, ngành cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

- Từ Sở, ban,ngành các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý sang cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc cấp huyện và ngược lại.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cơ quan nhà nước cấptỉnh quyết định điều chuyển tài sản (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản;xe ô tô các loại) giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điềuchuyển tài sản nhà nước (trừ trụ sở làm việc và các bất động sản; xe ô tô cácloại):

- Giữa các cơquan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện.

- Từ cơ quan,tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý sang cấp xã quản lý và ngược lại.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sảnbao gồm:

- Bán tài sảnnhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụngđất);

- Xe ô tô cácloại;

- Tài sản kháccó nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tàisản.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

Quyết định bántài sản nhà nước (trừ nhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất,xe ô tô các loại) có nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng đếndưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộccấp tỉnh, cấp huyện.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Quyết định bántài sản nhà nước (trừ nhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất,xe ô tô các loại) có nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện (gồm cảcấp xã).

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc phạm vi cấp tỉnh:

Quyết định bántài sản nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừnhà cửa, trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại) cónguyên giá ghi trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất thựchiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước do tỉnh quản lý.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấphuyện triển khai thực hiện việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước theo Quy địnhnày.

3. Tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất tìnhhình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hoặcđột xuất việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý. Kiến nghịxử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm chế độ quản lý, sử dụngtài sản nhà nước.

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhândân cấp huyện

1. Trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theophân cấp quy định tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

2. Tổ chức triển khai việc phân cấp và chịu trách nhiệmvề kết quả phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộcphạm vi quản lý theo Quy định này và các văn bản quy phạm khác có liên quan.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độquản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quảnlý.

4. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcthuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đượcgiao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quảnlý tài sản nhà nước.

2. Sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm,hiệu quả.

3. Thực hiện kê khai đăng ký tài sản, lập thẻ tài sản,theo dõi hạch toán kế toán và báo cáo tài sản nhà nước theo đúng quy định hiệnhành.

4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệmtổ chức thực hiện báo cáo, công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nướctại đơn vị định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật về kế toán thốngkê hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Tài chính.

5. Công khai tiêu chuẩn, định mức, tình hình quản lý,sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, đơn vị.

6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Trong quátrình thực hiện phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về SởTài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.