ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Quốc hội số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng9 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Laođộng về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thihành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về laođộng nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 406/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tạicác cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 29/04/2010 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý laođộng nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầutư, Tư pháp, Y tế, Công Thương; Công an tỉnh; Trưởng ban: BQL các Khu công nghiệptỉnh, BQL Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

QUY CHẾ

PHỐIHỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠQUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyêntắc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnhtrong việc quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổchức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. SởLao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ThừaThiên Huế, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố Huế.

2.Cáccơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoàitheo quy định tại Điều 2 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềlao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Cáchoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý laođộng nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo nguyên tắctuân thủ các quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củamỗi cơ quan. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả trong việcgiải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến lao độngngười nước ngoài.

2. Cáccơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý laođộng nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm quy định,chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thốngnhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lao động nước ngoài đếncư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định về chuyên môn, yêu cầuchất lượng và đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp. Đồng thời tạo điềukiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nướcngoài và người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Bảođảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và trao đổi thông tin giữa cáccơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động tuyển dụng, sử dụng và quản lý người laođộng nước ngoài để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xâydựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao độngnước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoàilàm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướngdẫn các thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diệncấp giấy phép lao động; cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú; lý lịchtư pháp; khám sức khỏe và những nội dung khác có liên quan đến quản lý và sửdụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểmtra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lývà sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm cáchành vi vi phạm pháp luật.

4. Tổnghợp báo cáo và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình tuyểndụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm chung củacác sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phốihợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị và đề xuất các biện phápgiải quyết đối với từng trường hợp vượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định.

2. Giảiquyết những vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài theo thẩm quyền và thôngbáo kết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh.

3. Thựchiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về lao động nước ngoài thuộcquyền quản lý để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể

1. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội (cơ quan chủ trì phối hợp)

a) Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sửdụng lao động người nước ngoài (gọi tắt là đơn vị sử dụng lao động người nướcngoài) thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làmviệc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biếncác quy định của pháp luật lao động Việt Nam cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổchức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với các sở, ban, ngànhvà đơn vị có liên quan thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các đơn vị cósử dụng lao động nước ngoài trong tỉnh. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xétxử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 95/2013/NĐ-CPngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựclao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nướcngoài theo hợp đồng;

d) Tiếp nhận, giải quyết việc cấp,cấp lại giấy phép và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động chongười nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nằm trên địabàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành;

đ) Hàng quý chủ trì, phối hợp vớicác ngành liên quan tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định củapháp luật về công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanhnghiệp, cơ quan, tổ chức, dự án, gói thầu do nhà thầu nước ngoài trúng thầutrên địa bàn tỉnh;

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức họp sơ kết đánh giá công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành chứcnăng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm giải quyết những vướngmắc trong quá trình thực hiện và chỉ đạo thực hiện kịp thời;

g) Thu hồi giấy phép lao động đãđược cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộluật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

h) Trong thời hạn 15 ngày làmviệc, kể từ ngày xác định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khôngcó giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quancông an trục xuất người lao động nước ngoài đó theo quy định tại Khoản 3, Điều18 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việctại Việt Nam. Trừ các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấpgiấy phép lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05tháng 9 năm 2013 của Chính phủ;

i) Định kỳ hàng quý (trước ngày 10tháng đầu tiên của quý tiếp theo), 06 tháng đầu năm (trước ngày 15/7) và 06tháng cuối năm (trước ngày 15 tháng 01 năm tiếp theo) tổng hợp báo cáo Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình người nướcngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

k) Hướng dẫn cho các doanh nghiệp,cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối vớitừng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng ngườilao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong các doanh nghiệp, cơquan, tổ chức nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và báo cáo Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhchấp thuận, Sở thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụngngười lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo quy định;

l) Định kỳ trước ngày 05 (năm)hàng tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách người nước ngoàiđã được cấp, cấp lại giấy phép lao động, danh sách lao động nước ngoài khôngthuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh cho Công an tỉnh để theodõi, phối hợp quản lý;

m) Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơvà xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngđối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và phải vào sổ theo dõi theo quyđịnh của pháp luật.

n) Ứng dụng công nghệ thông tintrong việc quản lý và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động chongười nước ngoài làm việc tại tỉnh.

o) Tổ chức thực hiện việc giớithiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thừa ThiênHuế, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc vàtuyên truyền pháp luật việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tácquản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

b) Cấp thị thực, gia hạn tạm trú,cấp thẻ tạm trú cho lao động người nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép laođộng hoặc cấp lại giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấpgiấy phép lao động của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

c) Không cấp thị thực đối vớingười nước ngoài làm việc tại Thừa Thiên Huế khi chưa được cấp giấy phép laođộng hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, trừ các đối tượng khôngthuộc diện cấp giấy phép lao động;

d) Buộc trục xuất đối với ngườilao động nước ngoài làm việc tại Thừa Thiên Huế mà không có giấy phép lao động,không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đề nghị củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc hết thời hạn tạm trú tại Việt Nam;

đ) Hướng dẫn lao động người nướcngoài làm các thủ tục: xin cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, cấpthẻ tạm trú và thủ tục khai báo tạm trú đối với các cơ sở lưu trú có lao độngnước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh;

e) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế để xửtheo quy định đối với các tổ chức và cá nhân người nước ngoài vi phạm quy địnhpháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài làm việc, cư trú tại địaphương;

g) Phối hợp với Sở Tư pháp trongviệc thẩm tra, xác minh những trường hợp lao động người nước ngoài phải làmphiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam trong thời gian làm việc tại Việt Nam trướcđó để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến và triển khai cácvăn bản quy định về công tác quản lý lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp,cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài;

b) Hướng dẫn trình tự, thủ tục vàcấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Namtừ đủ 06 tháng trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chứctrên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Khi cấp giấy chứng nhận đầu tưhoặc giấy đăng ký doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Sở Kế hoạch vàĐầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp cho doanh nghiệpcác tài liệu hướng dẫn quy định pháp luật lao động về quản lý lao động nướcngoài;

b) Cung cấp danh sách các doanhnghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để cập nhật, theo dõi quản lý (03 tháng/1 lần).

5. Sở Công Thương:

a) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn các Văn phòng đại diệncủa thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động nước ngoàihoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật lao động vềquản lý lao động nước ngoài;

b) Hướng dẫn người đứng đầu Vănphòng đại diện thực hiện việc thông báo tình hình sử dụng lao động của Vănphòng cho Sở Công Thương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vịliên quan trước 07 ngày khi người nước ngoài đến làm việc tại Thừa Thiên Huếhoặc khi có sự thay đổi về nhân sự có liên quan đến lao động nước ngoài;

c) Định kỳ 03 tháng/ 01 lần cungcấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách về tình hình cấp giấyphép hoạt động, gia hạn và giải thể các Văn phòng đại diện, Chi nhánh có sửdụng lao động nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh để phối hợp theo dõi quảnlý.

6. Sở Ngoại vụ:

Định kỳ 03 tháng/ 01 lần cung cấpdanh sách các tổ chức cá nhân, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn cho cáctổ chức và cá nhân liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tụcxin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

7. Sở Y tế:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt độngkhám sức khỏe cho lao động là người nước ngoài có nhu cầu tại các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Căn cứ Luật khám bệnh, chữabệnh số 40/2009/QH12 , Thông tư số 41/TT-BYT ngày 14/11/2011 về việc hướng dẫncấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đốivới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân, Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/08/2014quy định về khám bệnh, chữa bệnh của cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài trên địabàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý lao độngnước ngoài hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định củapháp luật hiện hành.

8. Ủy ban nhân dân thành phốHuế, các thị xã và các huyện:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn và Công an huyện, thị xã, thành phốthực hiện một số nội dung sau:

a) Tổ chức thống kê, rà soát sốlao động nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý đểtheo dõi, quản lý;

b) Tiếp nhận việc đăng ký đối vớinhững trường hợp có đủ hồ sơ đăng ký tạm trú và tạo điều kiện thuận lợi cho laođộng là người nước ngoài cư trú tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra và hướng dẫn lao độngnước ngoài thực hiện đúng, đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đăng ký cư trú tại địaphương. Mở sổ theo dõi, quản lý và lập danh sách số lao động không đủ thủ tụckhai báo tạm trú theo quy định và những trường hợp vi phạm pháp luật để báo cáocơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội phối hợp với cơ quan Công an, Tư pháp nắm tình hình, hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làmviệc trên địa bàn thuộc quyền quản lý;

đ) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, tổng hợp và báo cáo tìnhhình lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổchức trên địa bàn thuộc quyền quản lý theo định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 thángcuối năm (30/6 và 31/12) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Ban Quản lý các Khu côngnghiệp Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô:

a) Thực hiện những nội dung liênquan đến quản lý lao động người nước ngoài đã được ủy quyền cho Ban Quản lý cácKhu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

b) Định kỳ hàng quý (trước ngày 5tháng đầu tiên của quý tiếp theo), 06 tháng đầu năm (trước ngày 10/7) và 06tháng cuối năm (trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo) tổng hợp tình hình ngườinước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong khu côngnghiệp, khu kinh tế báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợpchung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cáccơ quan chức năng liên quan;

c) Định kỳ trước ngày 05 (năm)hàng tháng gửi danh sách người nước ngoài đã được xác nhận người lao động nướcngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, danh sách người nước ngoài đãđược cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xãhội và Công an tỉnh

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ SỬDỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 7. Xác định vị trí côngviệc được sử dụng người lao động nước ngoài

1. Nhu cầu sử dụng người laođộng nước ngoài

Hàng năm, người sử dụng lao động(trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nướcngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứngđược và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội) nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Trongquá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thìngười sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua SởLao động-Thương binh và Xã hội) hoặc cơ quan có thẩm quyền được Ủy ban nhân dântỉnh ủy quyền.

2. Nhu cầu sử dụng người laođộng nước ngoài của nhà thầu

a) Trước khi tuyển người lao độngnước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào cácvị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có kèm theo xác nhậncủa chủ đầu tư) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội);

b) Trường hợp cần sử dụng ngườilao động nước ngoài có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu thì trong hồsơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyênmôn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu;nghiêm cấm sử dụng người lao động nước ngoài thực hiện các công việc mà ngườilao động Việt Nam có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, đặcbiệt là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng nghiệp vụ;

Trường hợp nhà thầu có nhu cầuđiều chỉnh, bổ sung số lao động đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuấtthì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cầnsử dụng của nhà thầu nước ngoài và báo cáo với UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội);

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm hướngdẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụngngười lao động nước ngoài cho nhà thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi vàquản lý người lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Trước ngày 05 của tháng đầu tiênhàng quý, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị được Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội ủy quyền quản lý lao động người nước ngoài về tìnhhình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài của các nhà thầutheo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Ngườisử dụng lao động

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhâncó trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục, hồ sơ đăng ký, tuyểndụng, sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ. Đề nghị cấp, cấp lạigiấy phép lao động đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật; đềnghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định sau khiđã được cấp, cấp lại giấy phép lao động. Sử dụng lao động nước ngoài làm côngviệc đúng nội dung giấy phép lao động đã được cấp, thực hiện ký kết hợp đồnglao động bằng văn bản, bảo đảm các chế độ, quyền lợi của lao động nước ngoàitheo quy định của pháp luật Việt Nam;

Chấp hành việc kiểm tra, thanh tracông tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại đơn vị, nghiêmcấm các hoạt động sử dụng lao động nước ngoài xâm phạm an ninh quốc gia, trậttự an toàn xã hội, gây mất ổn định chính trị tại địa phương;

Định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 thángcuối năm hoặc đột xuất báo cáo về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động nướcngoài cho các cơ quan chức năng; đồng thời thực hiện các báo cáo đột xuất theoyêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động về tình hình sử dụng người laođộng nước ngoài.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12hàng năm, các sở, ngành có liên quan gửi báo cáo tình hình lao động nước ngoàivề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biện pháp quản lý phù hợp.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. GiaoSở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quantriển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. KhiChính phủ ban hành quy định mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sau khi thống nhất ý kiến với các Sở,ngành liên quan theo Quy chế phối hợp này.

3. Đềxuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trongcông tác phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và xửlý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm pháp luật ViệtNam.

4. Trongquá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, các sở, ngành chứcnăng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.