ỦY BAN NHÂN DÂNTNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/ 2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ 30% MỆNH GIÁ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo him y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tnh An Giang về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mnh giá thẻ bảo him y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%;

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ LĐTBXH, Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND,
UBMTTQVNtỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Y tế;
- VP.UBND tỉnh: LĐVP; các Phòng: TH,
VHXH, NC;
- TT CB-TH (đ
ăng công báo);
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp