HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 15-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn như sau:

1. Sáp nhập các xã Tuy Lộc, Nam Cường, Tân Thịnh và Minh Bảo của huyện Trấn Yên vào thị xã Yên Bái.

2. Sáp nhập xã Đồng Tuyển của huyện Bát Sát và các thôn Tân Lập, Phú Thịnh, Bắc Tà, An Lac, Vĩ Kim I, Vĩ Kim II, Trâu Ví I, Trâu Ví II, Lò Gạch và Chính Cường của xã Nam Cường (huyện Bảo Thắng) và thôn Na Mo của xã Bản Phiệt (huyện Mường Khương) vào thị xã Lào Cai.

- Các thôn kể trên của xã Nam Cường hợp thành một xã ngoại thị lấy tên là xã Nam Cường ngoài.

- Thôn Na Mo của xã Bản Phiệt nay thuộc xã Vạn Hòa là xã ngoại thị thuộc thị xã Lào Cai.

3. Sáp nhập xã Cam Đường và các thôn Cốc Xa, Lùng Thành, Xóm Mới, Đồng Hồ, Tùng Tung của xã Nam Cường thuộc huyện Bảo Thắng vào thị xã Cam Đường.

Các thôn kể trên hợp thành một xã ngoại thị lấy tên là xã Nam Cường trong.

4. Hợp nhất xã San Cha Chải và xã Y Ty thuộc huyện Bát Sát thành một xã tên là xã Y Ty.

5. Hợp nhất xã Bắc Hà và xã Tà Chải thuộc huyện Bắc Hà thành một xã lấy tên là xã Tà Chải.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân