HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 15 - CP NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ đề nghị của đồng chí Bộtrưởng Bộ Giáo dục, để cải thiện một bước đời sống của giáo viên ngành giáo dụcphổ thông, Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủngày 3 tháng 1 năm 1981 đã quyết định:

1. Nâng giá biểudạy thêm giờ, thêm buổi của giáo viên các cấp:

Nâng mức phụ cấp dạy thêm buổi đốivới giáo viên cấp I và phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên cấp II và cấp IIIcho phù hợp với thực tế hiện nay; giá biểu cụ thể do Bộ Tài chính, Bộ Lao độngvà Bộ Giáo dục quy định.

Các giáo viên dạy thêm buổi,thêm giờ vượt quá tiêu chuẩn quy định được mua theo giá cung cấp một số thực phẩmnhằm bồi dưỡng sức khoẻ. Bộ Giáo dục cùng Bộ Lương thực và thực phẩm, Bộ Nộithương quy định cụ thể các khoản cung cấp này.

2. Các giáo viên phổ thông đượcphép dạy thêm ngoài giờ lên lớp:

Để đảm bảo chất lượng dạy và học,đồng thời để giữ uy tín cho nghề nghiệp nhà giáo, hiệu trưởng các trường học phổthông có trách nhiệm quản lý các lớp dạy thêm, đối tượng học thêm, nội dung dạythêm và các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và học thêm.

Hội cha mẹ học sinh phối hợp vớinhà trường định mức thù loa cho giáo viên trên tinh thần bồi dưỡng thích đángcho thầy giáo, nhưng không quá tốn kém cho gia đình học sinh.

Bộ Giáo dục quy định và hương dẫnviệc tổ chức các lớp học thêm đối với tất cả các môn học trong chương trình phổthông.

3. Sửa đổi chếđộ phụ cấp hiệu trưởng và phó hiệu trưởng:

Bộ Giáo dục phối hợp với Bộ Laođộng, Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp mới cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởngtrường học phổ thông, mẫu giáo, bổ túc văn hoá để thay thế chế độ phụ cấp đãban hành trước đây.

Chế độ phụ cấp mới phải vừa phùhợp với chế độ lương mới, vừa khuyến khích những người làm công tác quản lý vàquản lý giỏi.

4. Tăng thêm phụcấp lương tạm thời cho cán bộ giáo viên ngành giáo dục phổ thông:

Mức phụ cấp lương tạm thời tăngthêm do Bộ Lao động phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục quy định cụ thể nhằmgiúp đỡ giáo viên bớt khó khăn trong đời sống, đồng thời phù hợp với khả năng củangân sách Nhà nước.

5. Đảm bảo chế độ cung cấp lươngthực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu đối với giáo viên:

Không bắt buộc giáo viên phổthông phải tự túc lương thực như cán bộ, công nhân viên chức khác, vì thời gianlàm việc của giáo viên đã được ấn định liên tục trong suốt năm học từ khâu lênlớp, soạn bài, chấm bài tới hướng dẫn học sinh học tập ngoài nhà trường.

Chính quyền các địa phương vàcác hợp tác xã nông nghiệp cần giúp đỡ các trường học có thêm đất đai cần thiếtđể giáo viên tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Cơ quan lương thực và thực phẩmcác cấp phải cung cấp đủ định lượng lương thực hàng tháng cho giáo viên theo chếđộ hiện hành (kể cả giáo viên mẫu giáo), không được tuỳ tiện cắt xén tiêu chuẩnđã được quy định.

Cơ quan thương nghiệp có tráchnhiệm bảo đảm chế độ cung cấp thực phẩm và hàng hoá cho giáo viên (kể cả giáoviên mẫu giáo) như tiêu chuẩn đối với các cán bộ, công nhân viên chức khác. Tỷlệ hàng hoá cung cấp cần tính theo đầu giáo viên và lấy trường học làm đơn vịphân phối.

Bộ Nội thương chỉ đạo việc tổ chứcbán hàng cho giáo viên theo định kỳ thời gian ngay tại các trường học, hoặc ởnơi gần tường, tránh để giáo viên phải mất nhiều thì giờ đi mua hàng, ảnh hưởngtới công việc giảng dạy.

6. Nâng lương đặc cách cho cácgiáo viên giỏi:

Bộ Giáo dục có quyền quyết địnhnâng lương đặc cách cho giáo viên là anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua liêntục có thành tích xuất sắc. Việc nâng lương đặc cách này không bị giới hạn vềthời gian đã xếp lương lần trước cho giáo viên có thành tích và được xếp vượtlên một bậc lương đối với người đã được xếp vào bậc lương cao nhất của khunglương. Bộ Lao động bàn bạc với Ban thi đua trung ương và Bộ Giáo dục quy định cụthể các danh hiệu, tiêu chuẩn thi đua của ngành giáo dục để có cơ sở vận dụngchính sách này.

7. Các giáo viên mẫu giáo không ởtrong biên chế Nhà nước được hưởng các chế độ đãi ngộ của hợp tác xã sản xuấtnông nghiệp ít nhất cũng ngang mức đãi ngộ một lao động trung bình của hợp tácxã. Những quy định của các ngành trái với tinh thần này cần được sửa đổi lạicho phù hợp.

8. Thành lập quỹbảo trợ Nhà trường (ở các trường học):

Trong tình hình kinh tế đất nướccòn nhiều khó khăn, để đảm bảo duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục phổthông, đồng thời để thể hiện tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng chăm lo cho sựnghiệp giáo dục thế hệ trẻ, từ niên học 1981 - 1982 cho phép ngành giáo dục lậpquỹ bảo trợ nhà trường trên cơ sở huy động sự đóng góp của nhân dân, quỹ phúc lợitập thể của các cơ sở sản xuất.

Thể thức chitiết về việc thành lập và quản lý quỹ này do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục quy định.

9. Các đồng chí Bộ trưởng các BộGiáo dục, Lao động, Tài chính, Nội thương, Lương thực và thực phẩm, Nông nghiệp,trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ, Trưởng ban Ban thi đua trung ương và Chủtịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Các quy định chi tiết để thihành quyết định này phải được các Bộ ban hành ngay trong quý I năm 1981.

Tố Hữu

(Đã ký)