HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 15-HĐBT NGÀY 23-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN EA SUP THUỘC TỈNH ĐAK LAK.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đak Lak và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Chia huyện Ea Sup thành 2 huyện lấy tên là huyện Ea Sup và huyện Cu Mgar.

a. Huyện Ea Sup gồm có 4 xã Ea Sup, Krông Na, Ea Lê, Ea Bung.

Địa giới của huyện Ea Sup ở phía đông giáp huyện Cu Mgar, phía tây giáp nước Cam-pu-chia, phía nam giáp huyện Đăk Mil, phía bắc giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum

b. Huyện Cu Mgar gồm có 6 xã Quảng Phú, Cu Mgar, Cu Suê, Ea Pôc, Ea H'ding, Ea Ta (của huyện Ea Sup tách sang) và 2 xã Cuôr Dăng, Ea Tul (của huyện Krông Búk cắt sang).

Địa giới của huyện Cu Mgar ở phía đông giáp huyện Krông Buk, phía tây giáp huyện Ea Sup, phía nam giáp thị xã Buôn Ma Thuột, phía bắc giáp huyện Ea H'leo và huyện Ea Sup.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)