BỘ THUỶ LỢI
Số: 15-QĐ/ĐĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ LỢI

Về việc thành lập ban chỉ đạo xử lý vi phạm pháp lệnh đê điều tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ LỢI

Căn cứ Nghị định số 63/CP ngày 11-7-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ lợi;

Căn cứ Chỉ thị số 108/TTg ngày 22-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê sông Hồng thuộc phạm vi Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, sau khi đã thống nhất với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm Pháp lệnh về đê điều tại Hà Nội gồm có các ông:

1. Trần Nhơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Thuỷ lợi làm trưởng ban;

2. Lương Ngọc Cừ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm Phó trưởng ban;

3. Đặng Quang Tính, Phó cục trưởng Cục PCLB - QLĐĐ làm uỷ viên;

4. Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Thuỷ lợi Hà Nội làm uỷ viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo xử lý vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc điều tra các hành vi vi phạm Pháp lệnh về đê điều; khảo sát, đo đạc cụ thể, chính xác hiện trạng mặt, thân, nền đê ở khu vực Nhật Tân - Yên Phụ, đánh giá đúng tình hình; chỉ đạo lập phương án xử lý kỹ thuật trình Bộ trưởng để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Chỉ đạo thực hiện phương án xử lý cấp bách nhằm bảo đảm an toàn chống lũ năm 1995.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ Thuỷ lợi, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán - thống kê, các ông có tên ở Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

đang cập nhập

(Đã ký)

Nguyễn Cảnh Dinh