ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC THI HÀNH CHÍNH SÁCH ĐỐIVỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LÀM VIỆC TRONG QUÂN ĐỘI, CHÁNH QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÁNH TRỊCỦA CHẾ ĐỘ CŨ ĐI HỌC TẬP CẢI TẠO TẬP TRUNG ĐƯỢC CHO VỀ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ chánh sách 12 điểm của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền NamViệt Nam đối với những người làm việc trong quân đội, chánh quyền và các tổ chứcchánh trị phản động của chế độ cũ;
- Thi hành thông tư số 240/TTg ngày 9/8/1980 của Thủ tướng Chánh phủ và các vănbản hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý người học tập cải tạo được về của thànhphố và sau khi trao đổi với cơ quan liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo quyết định này “bản quy định tạm thờivề việc thi hành chánh sách đối với những người đã làm việc trong quân đội,chánh quyền và các tổ chức chánh trị của chế độ cũ đã học tập cải tạo tập trungđược cho về thành phố”

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố,Trưởng Ban quản lý người học tập cải tạo được về của thành phố, Chủ tịch Uỷ banNhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan của thành phố cótrách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC THI HÀNH CHÁNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LÀM VIỆC TRONGQUÂN ĐỘI, CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ CỦA CHẾ ĐỘ CŨ ĐI HỌC TẬP CẢI TẠOTẬP TRUNG ĐƯỢC CHO VỀ THÀNH PHỐ(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-UB ngày 16 tháng 1 năm 1981)

Thi hành thông tư số 240/TTg ngày 09 tháng 8 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện yêu cầu cải tạo vàxây dựng thành phố, tạo điều kiện cho những người đi học tập cải tạo được trở vềtham gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài, đồng thời để góp phần đảmbảo trật tự an ninh, Uỷ ban Nân dân thành phố tạm thời quy định một số điềm cụthể trong việc thi hành chính sách đối với những người đã làm việc trong quân đội,chính quyền và các tổ chức chính trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trungđược cho về thành phố như sau:

Chương I

ĐỐI TƯỢNG, NGHĨA VỤ VÀQUYỀN LỢI

Điều 1.- Những người trong diện áp dụng quy định này là nhữngngười đã làm việc trong quân đội, chính quyền và các tổ chức chính trị của chếđộ cũ có nhà cửa, gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đi học tập cải tạo tập trungnay được cho về có giấy ra trại do đơn vị quản giáo cấp.

Dưới đây gọi tắt là những ngườihọc tập cải tạo được về

Điều 2.- Tất cả những người học tập cải tạo được về phải chấphành nghiêm chỉnh các chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương vàquy định của chính quyền địa phương và phải lao động sinh sống lương thiện theohướng dẫn của chính quyền cách mạng.

Điều 3.- Những người học tập cải tạo được về phải chấp hành nhữngqui định của về quản chế theo Sắc lệnh 175-SL ngày 18-8-1953 và Nghị định số 298/TTg ngày 18-8-53 của Thủ tướng Chính phủ và về cư trú đã quy định trong bảnquy định này.

Ngoài những điều quy định về cưtrú và kỷ luật quản chế, người học tập cải tạo được về vẫn có đủ mọi quyền lợivà nghĩa vụ như mọi công dân khác kể cả đối với con cái của họ đang còn ở trongtuổi chưa thành niên.

Điều 4.- Thân nhân của những người học tập cải tạo được về và nhữngngười bảo lãnh họ có trách nhiệm giúp đỡ họ tiếp tục rèn luyện tư tưởng, tạo mọiđiều kiện cho họ lao động có ích cho xã hội xây dựng cuộc sống ổn định lại lâudài.

Chương II

QUẢN CHẾ VÀ PHỤC HỒI QUYỀNCÔNG DÂN

Điều 5.- Những người học tập cải tạo được về phải chịu sự quảnchế của chính quyền địa phương. Thời hạn quản chế sẽ do Uỷ ban Nhân dân thànhphố quyết định, căn cứ đề nghị của trại cải tạo.

a) Những người học tập cải tạo vềtrong vòng 48 tiếng đồng hồ khi về đến thành phố trình diện tại Ban quản lý ngườihọc tập cải tạo được về của thành phố và sau đó báo cáo lại Tổ quản lý cấp phường,xã kết quả trình diện nói trên. Nếu ngày trình diện trúng vào ngày chủ nhật,ngày lễ thì phải trình diện vào ngày làm việc kế tiếp sau đó.

b) Khi trình diện phải có giấyra trại do đơn vị quản giáo cấp.

c) Sau khi làm thủ tục trình diệnđương sự sẽ được cho phép tạm trú trong một thời gian nhiều nhất là 03 tháng vớigia đình tại thành phố để chuẩn bị công ăn việc làm hoặc thu xếp về nơi cư trúchính thức.

Điều 6.- Những người học tập cải tạo được về phải chấp hành nhữngquy định về quản chế trong thời gian quản chế do Bộ Nội Vụ hoặc Uỷ ban Nhân dânthành phố ấn định đối với từng trường hợp. Đối với những người mà giấy ra trạicó ghi: “không quản chế” thì không bị quản chế và được hưởng quyền công dânngay.

Điều 7.- Trong thời gian quản chế :

a) Đương sự chưa có quyền bầu cử,ứng cử vào các cơ quan dân cử các cấp.

Khi có việc cần thiết đi ra khỏiphường, xã quá 24 tiếng đồng hồ phải xin phép cơ quan công an. Nếu đi trong phạmvi quận, huyện phải xin phép công an phường, xã. Nếu đi trong phạm vi thành phốphải xin phép công an quận. Nếu đi ngoài phạm vi thành phố phải xin phép SởCông an thành phố.

b) Trường hợp được tuyển dụngvào làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước (Quốc doanh và Công tư hợpdoanh), và đã được đăng ký thường trú thì đương sự phải báo cáo với cơ quancông an phường, xã biết và chỉ phải xin phép đi lại làm việc một lần thôi.

c) Những người đã được tuyển dụngvào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước đã được đăng ký thường trú chỉ báo cáo và trìnhdiễn với công an phường, xã lần đầu (khi được tuyển dụng) và lần cuối (khi hếtthời hạn quản chế). Cơ quan tuyển dụng đương sự có trách nhiệm quản lý và thôngbáo cho cơ quan công an biết tình hình cần thiết về đương sự.

d) Những người làm việc ở các cơquan cơ sở sản xuất tập thể và những người chưa có công ăn việc làm, mỗi thángtrình diện với cơ quan, công an phường, xã một lần.

Điều 8.- Khi hết thời hạn quản chế, người học tập cải tạo được vềcó quyền đề nghị được xét để khôi phục quyền công dân.

Trong thời gian bị quản chế nếuđương sự không có hành động phạm pháp (trừ vi cảnh) thì được xét để phục hồiquyền công dân.

Điều 9.- Việc xét khôi phục quyền công dân phải được thực hiệnđúng theo thời gian quy định cho từng đối tượng :

a) Đối với những người được làmviệc trong các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng tại thành phố, trong các cơquan, đơn vị cấp thành và cấp quận, huyện thì cơ quan sử dụng xét có tham khảoý kiến của chính quyền phường, xã nơi đương sự cư trú và đề nghi Uỷ ban Nhândân quận huyện (nơi đương sự cư trú) quyết định. Thành phần Hội đồng xét gồm cóthủ trưởng cơ quan, đại diện cấp uỷ Đảng và đại diện Công đoàn.

b) Đối với những người đang làmviệc trong các tổ hợp, hợp tác xã hoặc chưa có công ăn việc làm thì do chínhquyền phường, xã xét có tham khảo ý kiến của đoàn thể và đề nghị lên Uỷ banNhân dân quận, huyện quyết định. Thành phần Hội đồng xét gồm có đại diện Uỷ banNhân dân phường, xã, công an và đại diện Tổ dân phố (nơi đương sự cư trú).

Điều 10.

a) Khi hết thời hạn quản chế,người học tập cải tạo được về làm đơn gởi đơn vị trực tiếp quản lý mình (cơquan, xí nghiệp, hoặc Uỷ ban Nhân dân phường, xã) xin phục hồi quyền công dân.

Việc xét phục hồi quyền công dânphải bảo đảm không được chậm quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn của đương sự.

b) Trường hợp đương sự không đạttiêu chuẩn để phục hồi quyền công dân thì đơn vị quản lý phải nói rõ cho họ biếtvà đề nghị lên Uỷ ban Nhân dân thành phố xét và quyết định gia hạn quản chế. Thờigian gia hạn quản chế từ 6 tháng đến 1 năm.

Điều 11.- Những trường hợp sau đây có thể được xét phục hồi quyềncông dân trước thời hạn:

- Những người lập thành tích nổibật trong công tác bảo vệ trật tự an ninh hoặc trong lao động sản xuất.

- Những người được di chuyển vềđịa phương ngoài thành phố sắp hết thời hạn quản chế mà đã hoàn tất các thủ tụcvà sẳn sàng di chuyển về nơi cư trú chính thức.

Điều 12.- Nếu đơn vị phục hồi quyền công dân của mình không đượcxét, người có đơn có quyền khiếu nại lên Uỷ ban Thanh tra, Viện Kiểm sát nhândân hoặc Uỷ ban Nhân dân quận, huyện và thành phố. Các cơ quan nhận được đơnkhiếu nại phải xét và trả lời chậm nhất trong thời hạn 30 ngày nhận được đơnđó.

Chương III

LAO ĐỘNG VÀ CƯ TRÚ

Điều 13.- Những người học tập cải tạo được về còn ở trong độ tuổilao động ( Nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ 18 đến 55 tuổi ), có sức lao độngtuỳ theo khả năng của bản thân, phải lao động có ích cho xã hội theo quy định củaNhà nước.

Điều 14.

a) Những người sau đây được xéttuyển dụng vào cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện của Nhà nước hoặc các cơsở sản xuất tập thể và được đăng ký thường trú tại thành phố :

- Có trình độ khoa học kỹ thuậttừ trung cấp trở lên

- Thợ có tay nghề bậc 4 trở lên.

- Giáo sư các trường đại học.

- Giáo viên trường phổ thông cấp3.

- Trí thức (tốt nghiệp Đại học)thuộc các ngành khoa học xã hội.

b) Khi được tuyển vào cơ quan,xí nghiệp Nhà nước, những người nói trong mục a) trên đây làm việc dưới hình thứchợp đồng nếu còn trong thời kỳ quản chế. Khi họ được khôi phục quyền công dânthì họ được xét vào biên chế chính thức theo Điều 1 của quyết định số 435/ TTgngày 30 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ.

c ) Sau 6 tháng làm việc kể từngày làm hợp đồng, cơ quan tuyển dụng phải xác định mức lương chính thức tuỳtheo năng lực cống hiến của họ. Trường hợp biết được rõ, có thể xếp ngay mứclương chính thức không nhất thiết chờ qua thời gian 6 tháng. Nếu đã xếp lươngchính thức, mà sau đó chưa thấy thoả đáng thì có thể điều chỉnh tiếp.

Điều 15.- Những đối tượng sau đây được xét cho đăng ký thườngtrú với gia đình :

a ) Những người là con em (em ruột) cán bộ cách mạng, gia đình cở sở cách mạng.

b ) Những người bệnh tật già yếukhông còn sức lao động sống dựa vào gia đình có việc làm ăn ở thành phố.

c) Những người có vợ (hoặc chồng)là công nhân, viên chức, cán bộ trong biên chế Nhà nước đang làm việc trong cáccơ quan, xí nghiệp, trường học bệnh viện của Nhà nước và đã làm việc liên tục từngày giải phóng.

d) Những người có ruộng đất, nhàcửa ở các xã ngoại thành hoặc có thân nhân có ruộng đất, nhà cửa ở các xã ngoạithành bảo lãnh về cư trú và lao động sản xuất ở nơi đó.

Điều 16.

a) Ban quản lý người học tập cảitạo được về được Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷ nhiệm xét và quyết định cho thườngtrú các đối tượng qui định ở các điều 14 và 15 trên đây. Sở công an sẽ làm các thủtục cho thường trú theo quyết định của Ban quản lý người học tập cải tạo được về.

b) Những trường hợp đặt biệtngoài các điều nói trên sẽ do Uỷ ban nhân dân thành phố xét và quyết định.

Điều 17.

a) Những người học tập cải tạođược về không thuộc diện nói trong điều 14, điều 15, điều 16, trên đây đượcchuyển về lao động sản xuất ở các địa phương ngoài thành phố theo các hình thức.

- Hồi hương vế quê quán củ hoặcvế nơi thân nhân bảo lãnh

- Đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mớido thành phố tổ chức.

- Đi lao động ở các công trường,nông trường, lâm trường ngoài thành phố.

b) Những đối tượng trên đây cóthể đi một mình, đi với một phần gia đình hoặc cả gia đình tuỳ theo hoàn cảnh cụthể.

Khi cuộc sống đã ổn định, nếu họmuốn chuyển cả gia đình theo sẽ được Nhà nước giúp đỡ.

Điều 18.

a) Những người hồi hương về quêquán cũ hoặc đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới được hưởng mọi trợ cấp theo chế độđã ban hành chung cho nhân dân.

b) Những người đi lao động ở cáccông trường, nông trường, lâm trường được hưởng lương và các chế độ như mọi ngườilao động ở đó.

Điều 19.- Những người hồi hương, đi lao động ở các công trường,nông trường, lâm trường ngoài thành phố, đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới ngoàithành phố được phép bán, sang nhượng nhà nếu được Uỷ ban Nhân dân tành phố chophép.

Chương IV

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNHCƯ NGOÀI THÀNH PHỐ

Điều 20.- Để thi hành chính sách đối với người học tập cải tạo tậptrung được về, Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ thành lập hệ thống cơ quan chuyêntrách quản lý người học tập cải tạo tập trung được về thành phố đến phường, xãvà nhằm giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, cải tạo và kiểm tra việc tổ chứcthực hiện quy định này:

-Ở thành phố có Ban quản lý ngườihọc tập cải tạo được về;

-Ở quận, huyện có Tiểu ban quảnlý người học tập cải tạo được về;

-Ở phường, xã có Tổ quản lý ngườihọc tập cải tạo được về.

Điều 21.- Ban quản lý “người học tập cải tạo được về” có nhiệm vụtổ chức và tạo điều kiện cho những người nói trong điều 17 trên đây đi lao độngsản xuất và định cư ở các địa phương ngoài thành phố.

Điều 22.- Ban quản lý cấp thành có trách nhiệm xét từng trường hợpvà vạch kế hoạch tổ chức cho đối phương đi lao động sản xuất hoặc định cư ở cácđịa phương ngoài thành phố.

Điều 23.

a) Tiểu Ban quản lý cấp quận,huyện hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ, trực tiếp nghe ý kiến của đương sự và thẩmtra, xác định. Trên cơ sở đó dự kiến phân loại và báo cáo lên Ban quản lý cấpthành.

b) Tổ quản lý “người học tập cảitạo được về” phường xã thông qua các biện pháp quản lý hộ khẩu và phát hiện củaquần chúng, lên danh sách những người học tập cải tạo được về báo cáo lên Tiểuban quản lý cấp quận, huyện. Nội dung báo cáo gồm tóm tắt lý lịch của đương sự,nghề nghiệp, nơi làm việc, đang tạm trú hay thường trú, quan hệ gia đình, quanhệ xã hội, hoàn cảnh thực tế của đương sự và gia đình, nhận xét chung về đươngsự.

Điều 24.- Những người hồi hương có 15 ngày kể từ ngày được Tổ quảnlý phường, xã thông báo để hoàn tất thủ tục về địa phương mới.

Điều 25.- Những người đi xây dựng kinh tế mới hoặc lao động ởcông trường, nông trường, lâm trường sẽ do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận, huyệnquyết định. Quyết định phải ghi rõ họ, tên ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện tại,cấp bậc, chức vụ dưới chế độ cũ, nơi đến làm việc, tên đơn vị sử dụng, ngày vàđịa điểm đơn sự phải tới nhận việc làm.

Điều 26.

a) Quyết định đi xây dựng kinh tếmới hoặc lao động ở các công, nông, lâm trường sẽ do cảnh sát khu vực tống đạttrực tiếp cho người nhận và ký nhận. Thời hạn trao quyết định chậm nhất phải trướcnăm (5) ngày so với ngày đương sự phải có mặt tại địa điểm quy định.

b) Nếu đương sự vắng mặt thì ngườiđại diện gia đình ký nhận tờ lệnh và đảm bảo việc thi hành.

Điều 27.

a) Người có quyết định điều độngcó quyền khiếu nại lên Uỷ ban Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Uỷ bannhân dân quận, huyện và thành phố. Các cơ quan nhận được đơn khiếu nại phải xétvà trả lời chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhân được đơn của đươngsự.

b) Trong khi chờ đợi cơ quan cóthẩm quyền xét và trả lời, đương sự phải nghiêm chỉnh thi hành quyết định điềuđộng, không được vịn cớ khiếu nại để trì hoãn hoặc từ chối việc thi hành. Việctrả lời đơn khiếu nại phải thông báo cho cơ quan ra lệnh điều động và đơn vịđang quản lý người đó biết kết quả.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CÁC NGÀNH,CÁC CẤP

Điều 28.

a) Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện,phường, xã có nhiệm vụ tổ chức cơ quan phụ trách công tác quản lý người học tậpcải tạo được về thuộc cấp mình, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng tinh thần và lờivăn bản quy định này. Phải chỉ đạo nắm chắc danh sách đối tượng ghi ở điều 1,chỉ đạo phân loại, vận dụng chính sách đối với từng đối tượng.

b) Sở Công an thành phố thôngqua các biện pháp lên đầy đủ danh sách những người học tập cải tạo được vềthành phố, và quản lý chặt và góp phần vào việc phân loại giúp Uỷ ban Nhân dâncác cấp thi hành tốt kế hoạch đề ra.

c) Sở Lao động và Ban Xây dựngkinh tế mới có trách nhiệm chọn điểm lao động và góp phần tổ chức cho đối tượnglao động sản xuất tạo điều kiện cho họ ổn định đời sống lâu dài.

d) Uỷ ban Kế hoạch Nhà nướcthành phố, Sở Tài chánh, Công ty Vật tư tổng hợp, Sở Lương thực, Sở Giao thôngvận tải có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu về kinh phí, vật tư, lương thựcvà các phương tiện cần thiết khác để đưa đối tượng này vào lao động sản xuất.

đ) Thủ trưởng các cơ quan, xínghiệp, trường học, bệnh viện có tuyển dụng những người học tập cải tạo được về,có trách nhiệm quản lý và sử dụng tốt phục vụ cho công việc của ngành. Cần quantâm giáo dục giúp đỡ để họ tiếp tục rèn luyện trở thành người công dân tốt.

e) Các cơ quan chính quyền các cấpphải thực hiện đúng đắn chính sách của Đảng và Nhà nước phải tạo điều kiện chohọ đem hết công sức của mình cùng toàn dân đóng góp vào công cuộc lao động xâydựng đất nước giàu mạnh.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29.- Nghiêm cấm những người có quan hệ với người học tập cảitạo được về có hành động bao che, giúp đương sự lẩn tránh hoặc chống lại việcthi hành bản quy định này.

Điều 30.- Những người học tập cải tạo được về nếu có hành động lẩntránh hoặc chống lại việc thi hành bản quy định này cũng như những người nêu ởđiều 29, tuỳ theo mức độ sai lầm nặng hay nhẹ phải chịu một trong những hình thứckỷ luật sau đây:

- Kiểm thảo trước tập thể (cơquan hay tổ dân phố),

- Cảnh cáo,

- Buộc thôi việc (nếu là CBCNVNhà nước)

- Tập trung cải tạo hoặc đưa đicải huấn tập trung trở lại.

- Truy tố trước pháp luật.

Điều 31.- Ban quản lý người học tập cải tạo được về chịu tráchnhiệm hướng dẫn thi hành bản quy định này.

UỶBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ