BỘ VĂN HOÁ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 15-VH/QĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐỢT III

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 519-TTg ngày 29-10-1957 về bảo tồn cổ tích và danh lam thắng cảnh;
Căn cứ quyết định số 313-VH/VP và 314-VH/VP ngày 28-4-1962 của Bộ Văn hóa về việc xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Cục bảo tồn bảo tàng về việc xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đợt III.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay xếp hạng 10 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc các tỉnh: Hải hưng, Quảng ninh, Vĩnh phúc, Bắc thái, Hà bắc. (có bản danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Cục trưởng Cục bảo tồn bảo tàng, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính và Trưởng Ty văn hóa các tỉnh kể trên thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓAHoàng Minh Giám

DANH SÁCH

CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH XẾP HẠNG ĐỢT III(Theo quyết định số 15-VH/QĐ ngày 13-3-1974 của Bộ Văn Hóa)

Tỉnh Hải hưng:

1. Chùa Đông cao, xã Đông xuyên, huyện Ninh giang

2. Chùa Cấp nhất, xã Tiên tiến, huyện Thanh hà

3. Đình Huệ tri, xã An phú, huyện Kinh môn

4. Chùa Hương lãng, xã Ninh hải, huyện Văn lâm

5. Chùa Giám, xã Cấm sơn, huyện Cẩm giàng.

Tỉnh Quảng ninh:

6. Đình Trà cổ, xã Trà cổ, huyện Móng cái

7. Chùa Yên tử và Khu vực danh thắng núi Yên tử, xã Thượng yên công, huyện Yên hưng.

Tỉnh Vĩnh Phú:

8. Đình Đào xá, xã Đào xá, huyện Tam nông.

Tỉnh Bắc thái:

9. Hồ Ba bể, thuộc các xã: Cao thượng, Quảng khê, Khang ninh, huyện Chợ Rã, và xã Nam cường, huyện Chợ Đồn.

Tỉnh Hà bắc:

10. Chùa Đồng kỵ, xã Đồng quang, huyện Tiên sơn.