THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện

"Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010"

___________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 135/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quản lý nợ nước ngoài đến năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2499/BKH-TCTT ngày 12 tháng 04 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm việc thực hiện Chương trình này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải