CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 150-CT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN THUỘC BỘ THUỶ SẢN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 02-CP ngày 8-1-1977 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản;
Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và trưởng Ban tổ chức của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sửa đổi tổ chức mạng lưới nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản thuộc Bộ Thuỷ sản như sau:

1. Chuyên Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản (hiện ở Hải Phòng) lên Hà Bắc và hợp nhất với Trung tâm Nghiên cứu thuỷ sản nội địa thành Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I.

2. Chuyên phân viện nghiên cứu thuỷ sản I (hiện ở thành phố Hồ Chí Minh) thành Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II.

Điều 2.- Các Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I và II có nhiệm vụ điều tra cơ bản, nghiên cứu thí nghiệm kỹ thuật về giống nuôi trồng, khai thác, bảo vệ thuỷ sản, nghiên cứu triển khai các kết quả thí nghiệm, thực nghiệm vào sản xuất ở từng được phân công.

Điều 3.- Mỗi viện do viện trưởng phụ trách và có một số phó viện trưởng giúp việc.

Điều 4.- Các Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I và II là những đơn vị nghiên cứu khoa học, có tư cách pháp nhân, có tài khoản ở ngân hàng.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cơ cấu tổ chức và hoạt động của hai viện nói trên.

Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản thủ trưởng các Bộ, các ngành có liên quan, chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu