ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 150/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN SẢN XUẤT XÃ VÀ BAN SẢN XUẤT ẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Xét yêu cầu củng cố, tăng cường tổ chức quản lý nông nghiệp ở các xã ngoạithành,
Theo bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp về tổ chức và hoạt động của Ban Sản xuất xã,Ban Sản xuất ấp, và theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp vàTrưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập BanSản xuất xã và Ban Sản xuất ấp để giúp Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo và quản lýsản xuất nông nghiệp xã. Ở các phường mà đại bộ phận nhân dân sản xuất nôngnghiệp được thành lập Ban Sản xuất phường có chức năng, nhiệm vụ và thành phầnnhư Ban Sản xuất xã.

Điều 2. Ban hành kèm theoquyết định này bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban Sản xuấtxã và Ban Sản xuất ấp.

Điều 3. Các đồng chíChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Giámđốc Sở Nông nghiệp, Giám đốc Sở Thủy lợi, Giám đốc Sở Tài chánh, thủ trưởng cácsở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN SẢN XUẤT XÃ VÀ BAN SẢN XUẤT ẤP
(Ban hành kèm theo quyết định số 150/QĐ-UB ngày 17-7-1978 của Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minh)

Do đặc điểm tình hình sản xuấtnông nghiệp ở xã, ấp đang ở trong quá trình cải tạo quan hệ sản xuất, chưa xâydựng xong hệ thống hợp tác xã nông nghiệp;

Mặt khác, do công tác cải tạonông nghiệp phải gắn liền với tổ chức lại và xây dựng phát triển sản xuất trêncơ sở phân vùng quy hoạch nông nghiệp và công tác thủy lợi nhỏ ở xã, ấp cũngphải gắn liền phục vụ cho sản xuất nông nghiệp;

Xuất phát từ yêu cầu cải tạo xãhội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành phố và thực hiện nghị quyếtĐại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố lần thứ I đề ra đếnnăm 1979 hoàn thành về cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp;

Ủy ban Nhân dân thành phố quyếtđịnh thành lập Ban Sản xuất và Ban Sản xuất ấp và ban hành quy định tạm thời vềtổ chức và hoạt động của Ban Sản xuất xã và Ban Sản xuất ấp như sau:

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN

A. Ban Sản xuất xã

Điều 1. Ban Sản xuất xãlà tổ chức chuyên trách về nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân xã có chức năng: vậnđộng, tổ chức hợp tác hóa nông nghiệp; quản lý việc phát triển sản xuất nôngnghiệp; vận động thu mua và giao nộp sản phẩm cho Nhà nước; quản lý công tácthủy lợi nhỏ.

Ban Sản xuất xã chịu sự lãnh đạotrực tiếp và toàn diện của Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo củaBan Nông nghiệp huyện về kế kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chịu sự chỉ đạo củaBan Cảihoạchvà kinh tế  tạo nông nghiệp huyện về côngtác vận động hợp tác hóa và chịu sự chỉ đạo của Ban Thủy lợi huyện về thực hiệncông tác thủy lợi nhỏ.

Điều 2. Ban sản xuất xãcó nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện những việc nhưsau:

1) Quản lý sản xuất nông nghiệpcủa xã về các mặt: kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, diện tích, đất đai, vật tư, máymóc, trâu bò, thủy lợi tưới tiêu, lao động nông nghiệp, bán sản phẩm nôngnghiệp Nhà nước theo nghĩa vụ đối với các thành phần kinh tế của xã.

2) Điều hành, phối hợp các tổchức sản xuất của các ấp trên các mặt vật tư, máy móc, lao động trong sản xuấtnông nghiệp toàn xã nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp củaxã.

3) Phối hợp với các đoàn thểquần chúng, chỉ đạo, hướng dẫn các ấp thực hiện các chủ trương, chánh sách củaĐảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển nông nghiệp theo con đường hợp tác xãhội chủ nghĩa, cụ thể: vận động tổ chức các tập đoàn sản xuất, các hợp tác xãnông nghiệp; chỉ đạo và quản lý sự hoạt động của các tổ sản xuất tập thể này.

4) Vận động, tổ chức nông dânlàm thủy lợi nhỏ để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch đượchuyện giao.

B. Ban Sản xuất ấp

Điều 3. Tùy điều kiện cụthể, không nhất thiết tổ chức Ban Sản xuất ấp ở tất cả các ấp. Ở những ấp códiện tích canh tác lớn, có nhiều tập đoàn sản xuất, theo quy hoạch, sẽ được xâydựng thành hợp tác xã nông nghiệp, thì có thể tổ chức Ban Sản xuất ấp. Ban Sảnxuất ấp chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn về kế hoạch, kinh tế - kỹ thuật của Ban Sảnxuất xã và Ban Nông nghiệp huyện. Ban Sản xuất ấp có các nhiệm vụ chính nhưsau:

1) Thực hiện việc quản lý nôngnghiệp trong ấp về các mặt kế hoạch, diện tích, kỹ thuật canh tác, vật tư, máymóc, sức kéo, lao động, thủy lợi tưới tiêu, thu hoạch và bán nông sản phẩm choNhà nước theo nghĩa vụ.

2) Vận động nhân dân tham giavào các tổ chức sản xuất tập thể xã hội chủ nghĩa: tập đoàn sản xuất, tổ chứccơ khí, hợp tác xã nông nghiệp; Ban Sản xuất xã quản lý sự hoạt động của các tổchức này.

3) Hướng dẫn nông dân về cácbiện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến đạt năng suất cao.

4) Tổ chức, huy động, chỉ đạo,hướng dẫn nhân dân làm thủy lợi nhỏ theo quy hoạch, kế hoạch của xã.

II. TỔ CHỨC

Điều 4. Thành phần BanSản xuất xã tùy điều kiện tình hình thực tế từng xã mà bố trí; số lượng có từ 5đến 7 cán bộ bao gồm Trưởng Ban là Phó Chủ tịch xã, phụ trách chung, và các PhóBan được phân công phụ trách các mặt công tác sau đây:

- Trồng trọt, quy hoạch và quảnlý ruộng đất,

- Chăn nuôi và thú y,

- Kế hoạch, vật tư, kỹ thuật(bao gồm cả sức kéo),

- Thủy lợi tưới tiêu,

- Về chính sách, định mức laođộng, hoa lợi, quản lý việc bán sản phẩm nông nghiệp cho Nhà nước,

- Vận động hợp tác hóa,…

Điều 5. Thành phần BanSản xuất ấp tùy điều kiện tình hình thực tế mà bố trí số lượng và phân công chothích hợp; có thể từ 3 đến 5 cán bộ.

III. CHÁNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐIVỚI CÁN BỘ BAN SẢN XUẤT XÃ VÀ BAN SẢN XUẤT ẤP

Điều 6. Các thành viênBan Sản xuất xã, phường được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và các chế độquyền lợi như cán bộ xã, phường; các thành viên Ban Sản xuất ấp được hưởng trợcấp hàng tháng và các chế độ quyền lợi như cán bộ Ban Nhân dân ấp; nhưng cán bộnào đã hưởng trợ cấp định suất rồi thì không được cấp nữa (ví dụ: Phó Chủ tịchxã là Trưởng Ban Sản xuất xã đã được cấp phụ cấp định suất theo chức vụ Phó Chủtịch thì không được nhận thêm phần trợ cấp chức vụ Trưởng Ban Sản xuất xã nữa;Trưởng, Phó Ban Nhân dân ấp kiêm Trưởng Ban Sản xuất ấp đã được trợ cấp địnhsuất theo chức vụ rồi, thì không nhận thêm phần trợ cấp Trưởng Ban Sản xuất ấpnữa).

Đối với cán bộ có lương được cấptrên điều động về tăng cường làm cán bộ Ban Sản xuất xã và Ban Sản xuất ấp thìvẫn được lãnh lương và hưởng các chế độ khác quy định cho cán bộ trong biên chếNhà nước, không được lãnh thêm trợ cấp.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH

Điều 7. Ủy ban Nhân dâncác quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo trực tiếp và toàndiện đối với các Ban Sản xuất xã và phường có nông nghiệp; Sở Nông nghiệp vàBan Nông nghiệp huyện có trách nhiệm chỉ đạo về kế hoạch và kinh tế - kỹ thuậtsản xuất; Ban Nông thôn và Ban Cải tạo nông nghiệp chỉ đạo hướng dẫn về côngtác vận động hợp tác hóa; Sở Thủy lợi và Ban Thủy lợi huyện chỉ đạo hướng dẫnthực hiện công tác thủy lợi xã.

Sở Tài chánh, Sở Lương thực, SơThương nghiệp, Sở Y tế,… có trách nhiệm bảo đảm cấp phát trợ cấp và thực hiệncác chính sách, chế độ cho cán bộ Ban Sản xuất xã, Ban Sản xuất ấp như đối vớicán bộ phường, xã, ấp có hưởng trợ cấp định suất.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Các Ban Ruộng đấtxã và phường (có nông nghiệp) đã được thành lập trước đây nay hết nhiệm vụ, cácthành viên của Ban này sẽ được lựa chọn đưa vào thành phần Ban Sản xuất xã vàBan Sản xuất ấp.

Điều 9. Trong quá trìnhthực hiện, các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ, nhằm tổ chức thực hiện tốtbản quy định tạm thời này. Nếu phát hiện những vấn đề chưa hợp lý, trở ngại đếncông tác thì kịp thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết, khôngđược tự ý tùy tiện thay đổi.

Điều 10. Bản quy định tạmthời này có giá trị thực hiện kể từ ngày ban hành.