TỔNG CỤC THỐNG KÊ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 150-TCTK/VT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1975

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VẬT TƯ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 72-CP ngày 5-4-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục thống kê;
Căn cứ nghị định số 27-CP ngày 22-2-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra;
Căn cứ quyết định số 168-TTg ngày 17-9-1970 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức;
Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và kế hoạch hóa cung ứng vật tư kỹ thuật và để phục vụ cho việc lập bảng cân đối tổng sản phẩm xã hội trong nền kinh tế quốc dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành 2 biểu mẫu báo cáo dưới đây kèm theo quyết định này, bổ sung vào hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư kỹ thuật áp dụng cho các Bộ, các ngành có tổ chức cung ứng về sử dụng vật tư kỹ thuật (ban hành theo quyết định số 136-PPCĐ/TK ngày 10-7-1971 của Tổng cục Thống kê);

- Biểu số 19 VT/TW: Cân đối phân phối vật tư kỹ thuật (báo cáo 6 tháng và năm)

- Biểu số 20 VT/TW: Cân đối vật tư của các đơn vị sử dụng (báo cáo 6 tháng và năm)

Điều 2. – Các biểu mẫu báo cáo bổ sung nói ở điều 1, được áp dụng kể từ kỳ báo cáo năm 1976. Những điều quy định chung và trách nhiệm thi hành theo như quy định cụ thể của hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư kỹ thuật áp dụng cho các Bộ, các ngành có tổ chức cung ứng và sử dụng vật tư kỹ thuật (ban hành theo quyết định số 136-PPCĐ/TK ngày 10-7-1971 của Tổng cục Thống kê)

Điều 3. – Danh mục vật tư kỹ thuật của các biểu báo cáo cân đối bao gồm 34 loại nguyên, nhiên, vật liệu và 12 loại thiết bị, máy móc. Tùy theo yêu cầu của công tác quản lý và kế hoạch hóa, danh mục này có thể được sửa đổi bổ sung hàng năm.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vật tư kỹ thuật, có tổ chức cung ứng, sử dụng vật tư kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyết định này.

Điều 5. – Ông Vụ trưởng Vụ thống kê cung ứng vật tư kỹ thuật có trách nhiệm giúp Tổng cục Thống kê phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các Bộ, các ngành thực hiện các biểu mẫu báo cáo nói ở điều 1.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Hoàng Trình