NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 củaChính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơquan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng thi đua khenthưởng ngành Ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Chánh Vănphòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
CHỦ TỊCH HĐTĐ NGÀNH NGÂN HÀNG
Nguyễn Văn Giàu

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA HỘI ĐỒNG THIĐUA KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1500/2001/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2001của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Điều 1. Hội đồng thi đua khen thưởngngành Ngân hàng (gọi tắt là HĐTĐ Ngành) được thành lập theo Quyết định củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước. HĐTĐ Ngành có nhiệm vụ giúp Thống đốc Ngân hàngNhà nước về công tác thi đua khen thưởng của ngành Ngân hàng.

Điều 2. HĐTĐ Ngành làm việc theo nguyêntắc tập trung dân chủ và biểu quyết theo đa số. Việc xét duyệt các danh hiệuthi đua được thông qua các cuộc họp của HĐTĐ Ngành bằng các hình thức khác doChủ tịch HĐTĐ Ngành quyết định. Trường hợp số lượng thành viên trong cuộc họpbiểu quyết ngang nhau thì thì ý kiến của Chủ tịch HĐTĐ Ngành hoặc người được uỷquyền là ý kiến quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTĐNgành

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổchức đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, tổng kết, sơ kết phòngtrào thi đua hàng năm, từng đợt; xem xét đề nghị các cấp khen thưởng kịp thờiđơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

2. Hoàn thành hồ sơ thủ tục và xét duyệt cácdanh hiệu thi đua đề nghị Thống đốc, các Ngành hoặc Nhà nước khen thưởng kịpthời cho cá nhân và tập thể.

3. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tracông tác thi đua trong toàn Ngành. Kiểm tra xác minh thành tích của tập thể, cánhân được đề nghị khen thưởng từ Huân chương Lao động các hạng trở lên và cáchình thức đề nghị khen thưởng khác (nếu thấy cần thiết).

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cácthành viên HĐTĐ Ngành

1- Chủ tịch HĐTĐ Ngành:

- Phê duyệt kế hoạch thi đua hàng năm, từng đợttrong toàn Ngành.

- Quyết định triệu tập họp và chủ trì các cuộchọp của HĐTĐ Ngành.

- Quyết định việc chọn hình thức lấy ý kiến cácthành viên HĐTĐ Ngành khi không tổ chức họp HĐTĐ Ngành.

- Kết luận các cuộc họp của HĐTĐ Ngành.

- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến côngtác thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng.

2. Phó Chủ tịch HĐTĐ Ngành:

- Thay mặt Chủ tịch chủ trì các cuộc họp củaHĐTĐ Ngành; kết luận cuộc họp khi được uỷ nhiệm.

- Tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết tạicác cuộc họp HĐTĐ Ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch HĐTĐNgành giao.

3- Uỷ viên Thường trực HĐTĐ Ngành:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung và các vấn đềkhác có liên quan đến các cuộc họp của HĐTĐ Ngành.

- Thay mặt HĐTĐ Ngành báo cáo tóm tắt thành tíchcủa cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng và đề xuất hình thức khen thưởng cụthể cho cá nhân, tập thể trình Hội đồng xét duyệt.

- Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch thiđua hàng năm, từng đợt, kế hoạch tổng kết, sở kết, tập huấn nghiệp vụ trình Chủtịch HĐTĐ Ngành quyết định.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đi kiểm tracông tác thi đua của các đơn vị đề nghị khen thưởng từ Huân chương lao động cáchạng trở lên (kể cả các hình thức khen thưởng khác nếu thấy cần thiết và báocáo Chủ tịch HĐTĐ Ngành)

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Thống đốc Ngânhàng Nhà nước hoặc các cấp khen thưởng đối với những trường hợp đã được HĐTĐNgành nhất trí.

- Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị chức năngxử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác thi đua khenthưởng theo thẩm quyền.

- Tham gia ý kiến thảo luận biểu quyết tại cáccuộc họp của HĐTĐ Ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Chủ tịch HĐTĐNgành giao.

4. Các Uỷ viên HĐTĐ Ngành:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐTĐ Ngành.

- Tham gia ý kiến thảo luận, biểu quyết các vấnđề có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trong các cuộc họp của HĐTĐNgành.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc củaHội đồng, được quyền bảo lưu ý kiến của mình.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công củaChủ tịch HĐTĐ Ngành.

Điều 5. Nhiệm vụ của thư ký HĐTĐ Ngành

1- Chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp củaHĐTĐ Ngành. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu trình HĐTĐNgành so với hồ sơ các đơn vị gửi lên.

2- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến, kết luận củaChủ tịch trong các cuộc họp của HĐTĐ Ngành.

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trựcHĐTĐ Ngành giao.

Điều 6. Chế độ làm việc của HĐTĐ Ngành:

1- HĐTĐ Ngành họp thường kỳ mỗi quý 1 lần vàocác tháng 3, 5, 9, 11; thời gian họp cụ thể (kể cả trường hợp đột xuất) do Chủtịch HĐTĐ Ngành quyết định.

2- Khi có 2/3 thành viên HĐTĐ Ngành đề nghị họpbằng văn bản, Chủ tịch HĐTĐ Ngành có thể triệu tập phiên họp bất thường để xửlý, giải quyết các vấn đề về công tác thi đua, khen thưởng.

3- Nội dung các cuộc họp của HĐTĐ Ngành tậptrung chủ yếu vào:

- Thông qua chương trình, kế hoạch, nội dung vềcông tác thi đua khen thưởng.

- Quyết định phương hướng công tác thi đua khenthưởng trong từng thời kỳ.

- Xét duyệt các danh hiệu thi đua cho cá nhân,tập thể theo tờ trình của Thường trực HĐTĐ Ngành.

- Xử lý những vấn đề khác liên quan về công tácthi đua khen thưởng trong toàn Ngành.

Điều 7. Việc xét thưởng của HĐTĐ Ngànhthực hiện như sau:

1- Thường trực HĐTĐ Ngành báo cáo:

- Danh sách cá nhân, tập thể đúng tiêu chuẩn, đủđiều kiện được khen thưởng ở các mức theo các quy định hiện hành của Ngành vàNhà nước.

- Danh sách cá nhân, tập thể các đơn vị đề nghịnhưng chưa đủ tiêu chuẩn để khen thưởng ở các cấp.

- Các trường hợp do các đơn vị đề nghị nhưng Hộiđồng yêu cầu giải trình đã đưa ra trong các cuộc họp trước đây.

2- HĐTĐ Ngành thảo luận cho ý kiến biểu quyết cụthể từng trường hợp theo danh sách do Thường trực HĐTĐ Ngành trình.

3- Riêng đối với các trường hợp khen thưởng độtxuất, Thường trực HĐTĐ Ngành kiểm tra hồ sơ, tổng hợp trình Chủ tịch và Phó Chủtịch HĐTĐ Ngành xét duyệt, không cần thông qua HĐTĐ Ngành và chịu trách nhiệmvề đề nghị khen thưởng đó.

Điều 8. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nàydo Chủ tịch HĐTĐ Ngành quyết định./.