CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 133/CP-XDPL ngày 05/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chothôi quốc tịch Việt Nam đối với: 8 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 19 công dân hiện đang cư trú Cộng hoà Xin-ga-po; 4 công dân hiện đang cư trú Cộng hòa Ba Lan; 17 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 1 công dân hiện đang cư trú tại CHLB Đức, 4 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 2 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 32 công dân hiện đang cư trú tại Slovakia; 38 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Hồng Kông); 7 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ và 1 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Thụy Điển (có tên trong Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Đức Lương