THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Tờ trình số 1748/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1358/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Hòa Bình(có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-TTg , ngày 09/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

1. Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổquốc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

2. Nhân dân và cán bộ phườngPhương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3. Ban chính sách kinh tế-xãhội, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình;

4. Phòng Tổ chức - Tổng hợp, sởxây dựng tỉnh Hòa Bình;

5. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh HòaBình;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

6. Trường Trung học phổ thôngChuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, đã có thành tích trong công tác giáo dụcvà đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệpxây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

7. Ông Hà Xuân Trình, Chủ tịchHội đồng nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

8. Ông Bùi Văn Khâm, Chánh Vănphòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

9. Ông Nguyễn Huy Mạnh, Chủnhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình;

10. Ông Bùi Văn Sơn, Trưởng banBan Tổ chức Huyện ủy huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

11. Ông Hoàng Minh Tuấn, ChánhVăn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình;

12. Ông Quách Đình Minh, PhóChánh Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình;

13. Ông Tô Thanh Phương, Giámđốc Trung tâm Y tễ dự phòng, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình;

14. Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giámđốc Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình;

15. Ông Nguyễn Minh Toan, Giámđốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình,

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.