UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1500/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN QUẢN LÝ GIẾTMỔ GIA SÚC, GIA CẦM TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháplệnh Thú y; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 về chính sáchkhuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mởrộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi giacầm tập trung, công nghiệp; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nôngthôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020";

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn: Thông tư số 42/2006/TT-BNN ngày 01/6/2006 hướng dẫn thực hiện một số điềutại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủvề khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biếngia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp; Thông tư số 30/2009/TT-BNN ngày 04/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyđịnh kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩmđộng vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2006/TT-BTC ngày 26/6/2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ,bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, côngnghiệp;

Theo Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Ban hành Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ,khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạiTờ trình số: 278/TTr-SNN ngày 16 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án Quản lý giết mổ gia súc, gia cầmtỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020”.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cácSở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch,dự án cụ thể hàng năm để thực hiện Đề án đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Côngnghệ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; các Sở, ngành có liên quanvà Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

ĐỀ ÁN

QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦMTỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QD-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 củaUỷ ban nhân dân tỉnh)

1. Tên Đề án:

Đề án Quản lý giết mổ gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam giai đoạn2011 - 2020.

2. Mục tiêu.

2.1. Mục tiêu tổng quát:

- Từng bước xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm trênđịa bàn tỉnh gắn với vùng nguyên liệu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảokiểm soát được dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về Pháp lệnh thú y.Nâng cao ý thức pháp luật của các tổ chức, công dân đối với công tác thú y;nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên đàn giasúc, gia cầm và lây bệnh sang con người.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Mỗi huyện, thành phố xây dựng 01 mô hình cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm tập trung và 06 mô hình điểm theo hướng 01 xã xây dựng 01 cơ sởgiết mổ GSGC tập trung; sau đó mở rộng mô hình đến hết năm 2020 toàn tỉnh dựkiến có 85 cơ sở giết mổ tập trung.

- Di chuyển, xây dựng 01 trạm Kiểm dịch động vật; xây dựngkhu làm việc, phòng chẩn đoán xét nghiệm, nơi tạm giữ phương tiện vi phạm vànơi nuôi nhốt động vật nhằm tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vậtvà sản phẩm động vật trên địa bàn.

3. Nội dung nhiệm vụ.

3.1. Công tác quy hoạch:

- Mỗi huyện, thành phố quy hoạch một điểm cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm để kêu gọi đầu tư xây dựng; đồng thời tính toán quy hoạch các cơsở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ theo xã, liên xã gắn liền với quy hoạchxây dựng nông thôn mới.

- Ưu tiên quy hoạch các điểm giết mổ tập trung phục vụ kịpthời tại những nơi có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn ở các khu công nghiệp, khuđô thị.

- Quy hoạch 2 chợ đầu mối buôn bán gia súc, gia cầm.

- Quy hoạch địa điểm, xây dựng mới trạm Kiểm dịch động vật.

- Dự kiến số lượng và quy mô các cơ sở giết mổ trong toàntỉnh:

STT

Cơ sở giết mổ

(số lượng)

Công suất

(con/ngày)

Diện tích

(ha/cơ sở)

Tổng diên tích

(ha)

1

01

> 500 gia súc và chế biến

2,0

2,0

2

02

200-500 gia súc (GS)

1,5

3,0

3

15

100-200 gia súc (GC)

0,3

4,5

4

01

50 GS + 500 GC

0,2

0,2

5

32

50-100 GS và>100 GC

0,1

3,2

6

34

20-50 GS và > 50 GC

0,05

1,7

Cộng

85

14,6

3.2. Rà soát đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ gia súc,gia cầm trên địa bàn tỉnh:

- Kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ trên địabàn toàn tỉnh.

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các điểm giết mổ đảm bảo vệsinh thú y.

- Xóa bỏ hoặc di chuyển các điểm giết mổ, cơ sở giết mổkhông đủ điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm ra khỏi khu dân cư.

3.3. Xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chợ đầumối:

a) Giai đoạn 2012 - 2015:

- Xây dựng 6 mô hình điểm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tậptrung .

- Xây dựng điểm 1 chợ đầu mối buôn bán gia súc.

- Xây dựng 1 trạm Kiểm dịch động vật của tỉnh.

b) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Triển khai xây dựng các khu giết mổ tập trung theo quyhoạch:

+ Tiếp tục củng cố các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tậptrung đạt yêu cầu, đồng thời khuyến khích các cơ sở chăn nuôi lớn, các doanhnghiệp xây dựng các lò giết mổ tập trung.

+ Triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầmtheo quy hoạch, di chuyển các điểm giết mổ nhỉ lẻ vào các cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm tập trung.

- Xây dựng 01 chợ đầu mối buôn bán gia cầm và gia súc.

3.4. Công tác kiểm soát giết mổ:

- Xây dựng và ban hành quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh vềđiều kiện vệ sinh thú y với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tổ chức công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm, đóng dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt gia súc, gia cầm hoặcdán tem vệ sinh thú y với sản phẩm gia súc, gia cầm đạt yêu cầu trước khi đưara thị trường.

3.5. Công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, vệsinh thú y:

3.5.1. Công tác kiểm dịch:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm dịch vận chuyển động vậtra ngoài huyện, ngoài tỉnh đối với các trang trại có qui mô đàn vừa và lớn, cáccơ sở ấp nở gia cầm; phấn đấu đến năm 2020 mở rộng kiểm dịch được 50% gia trại,trang trại quy mô nhỏ và chăn nuôi nhỏ lẻ đáp ứng yêu cầu xuất gia súc gia cầmvà sản phẩm gia súc gia cầm.

3.5.2. Công tác kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y:

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận vệ sinh đối với các tổchức, cá nhân có cơ sở mới chăn nuôi; ấp nở; giết mổ, sơ chế, kinh doanh buônbán động vật sản phẩm động vật trước khi hoạt động và đối với cơ sở đã cấpnhưng hết hạn sử dụng.

- Xem xét bổ sung nguồn lực cho công tác này để có thể đápứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ.

4. Giải pháp thực hiện:

4.1. Giải pháp về đất đai:

- Căn cứ quỹ đất và tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố rà soát và bổ sung quy hoạch cho xây dựng cáccơ sở giết mổ gia súc, gia cầm;

- Ưu tiên giao đất, cho thuê đất ở mức ưu đãi.

- Những điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã xây dựng vàđang sản xuất nhưng không nằm trong quy hoạch, đã được các cấp chính quyền, cáccơ quan chức năng phê duyệt nay phải di rời theo yêu cầu của nhà nước thì nhànước có kế hoạch giải quyết nhu cầu đất cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm mới vàhỗ trợ kinh phí di chuyển địa điểm.

4.2. Chính sách về thuế và chính sách hỗ trợ:

Áp dụng các chính sách ưu đãi về các loại thuế, hỗ trợ theoquy định của pháp luật hiện hành về khuyến khích đầu tư theo Thông tư 58/2006/TT-BTCcủa Bộ Tài chính và Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chínhphủ về chính sách tiến dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mới và Quyếtđịnh số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chếkhuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm.

- Mức hỗ trợ do Liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cụ thể cho từng dự án trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

4.3. Giải pháp về nguồn vốn: Vốn ngân sách hỗ trợ; vốn huyđộng của dân, vốn tự có của các doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi theo quy định hiệnhành.

4.4. Giải pháp khoa học công nghệ và môi trường:

- Đối với cơ sở giết mổ và chế biến công suất trên 100 congia súc/ngày khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư áp dụng dây chuyền công nghệtiên tiến, đạt tiêu chuẩn HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đối với cơ sở giết mổ quy mô dưới 100 con gia súc/ngày ápdụng dây chuyền bán công nghiệp và giết mổ thủ công.

- Các cơ sở giết mổ phải có hệ thống thu gom chất thải độngvật nuôi; xử lý chất thải, nước thải trong quá trình giết mổ đảm bảo tiêu chuẩnvệ sinh theo quy định trước khi đưa ra môi trường.

4.5. Đào tạo nâng cao năng lực cho hệ thống thú y:

Tập huấn, đào tạo, tuyển dụng, hợp đồng cán bộ thú y xã,phường, thị trấn đủ về số lượng, cấp chứng chỉ đã qua lớp đào tạo kiểm dịchđộng vật để làm công tác kiểm soát giết mổ.

4.6. Giải pháp tuyên truyền:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nhândân, người tham gia kinh doanh giết mổ gia súc, buôn bán sản phẩm gia súc, giacầm, người tiêu dùng thông qua phương tiện đài phát thanh truyền hình, báo, tờrơi…, hội nghị của các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng để mọi người hiểu rõtầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thói quen cho người tiêu dùngchỉ mua thịt đã qua kiểm soát giết mổ tích cực tham gia.

- Tổ chức học tập quán triệt các quy định về kiểm soát giếtmổ, an toàn vệ sinh thực phẩm đến tất cả các hộ kinh doanh giết mổ động vật vàsản phẩm động vật, thực hiện cam kết và thời gian cụ thể để thực hiện các camkết đó.

4.7. Công tác thanh, kiểm tra:

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kiểm soát giếtmổ động vật theo quy định của Pháp lệnh Thú y; xây dựng và tổ chức thực hiệntốt quy chế phối hợp các cơ quan có liên quan đến công tác kiểm soát giết mổ,vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chính quyền các cấp chỉ đạo các nghành chức năng của địaphương và phối hợp với nghành chức năng cấp trên tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra xử lý vi phạm trong kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y sản phẩm độngvật; xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ không có giấy phép và các hộ kinh doanhđộng vât và sản phẩm động vật không tuân thủ quy định của pháp luật.

5. Thời gian thực hiện:

Từ năm 2011 đến năm 2020.

6. Tổ chức thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan thườngtrực, chủ trì việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, phối hợp với cácSở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố quy hoạch cơ sở giết mổ độngvật; xây dựng các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soátgiết mổ động vật kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật, các văn bản hướngdẫn về kỹ thuật; thẩm định kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổtrên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn xây dựng quy chế và quản lý nguồn vốn ngân sách thực hiện Đềán, xây dựng các văn bản hướng dẫn về tài chính phối hợp với Cục Thuế xây dựngchính sách ưu đãi về thuế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối ngân sách hàng năm hỗ trợ cho Đềán; tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; hướng dẫn các nhà đầutư thủ tục, trình tự và thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng kế hoạch khoa học hàngnăm, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học cho áp dụng, chuyển giao kỹ thuật tiếnbộ vào chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với cáchuyện, thị xã thực hiện rà soát và bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đểthực hiện Đề án; chỉ đạo và phối hợp với các địa phương kiểm tra việc thực hiệnLuật Bảo vệ môi trường.

- Sở Y tế: Chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan kiểmtra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sở Công thương: Phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dânhuyện, thành phố quy hoạch xây dựng các chợ đầu mối buôn bán gia súc, gia cầm,đảm bảo vệ sinh thú y. Bố trí, sắp xếp lại các khu chuyên kinh doanh các mặthàng; trong đó có các khu buôn bán động vật và sản phẩm động vật đảm bảo vệsinh thú y tại các chợ; Kiểm tra, thanh tra; xử lý những hành vi vi phạm của tổchức cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm giasúc, gia cầm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động cụ thể hoáxây dựng kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn, đề ra biện pháp tổ chức thực hiệnhữu hiệu đối với địa phương mình.

- Các Sở, ngành khác và các tổ chức chính trị xã hội liênquan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình vận động tuyên truyền hội viên vànhân dân tự giác chấp hành việc chăn nuôi xa khu dân cư, giết mổ gia súc giacầm tập trung, kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm bảo vệ sức khoẻ cộngđồng./.