ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC NGHIỆM LÊ QUÝ ĐÔN VỀ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc Quy định tráchnhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vàBộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biênchế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcban hành Điều lệ trường tiểu học;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường tiểuhọc thực nghiệm Lê Quý Đôn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy bannhân dân thành phố Đà Lạt.

Trường tiểu học thực nghiệm Lê QuýĐôn chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Đà Lạt.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và hoạt động của Trường tiểu học thực nghiệm Lê Quý Đôn thực hiện theoĐiều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có Hiệu trưởng và các Phóhiệu trưởng tùy theo quy mô hạng trường. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệutrưởng thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Số lượng người làm việc của Trườngnằm trong tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạocủa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 3.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp vớiUBND thành phố Đà Lạt, Sở Nội vụ, Sở Tài chính thực hiện việc bàn giao theođúng quy định.

- Trường tiểu học thực nghiệm LêQuý Đôn thực hiện thu nộp con dấu và khắc con dấu mới theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcsở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chủ tịch UBNDthành phố Đà Lạt; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt và Hiệutrưởng Trường tiểu học thực nghiệm Lê Quý Đôn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt