BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------

Số: 1502/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ văn bản số 2592/TTg-ĐMDN ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 309/TCTXD /ĐMDN ngày 20/5/2010, Tờ trình số 310/TCTXD /ĐMDN ngày 20/5/2010 về việc tiếp thu ý kiến vào Đề án chuyển đổi và đề nghị phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có trụ sở chính tại 68 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; số tài khoản 1500311.000119 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hà Nội) – thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với nội dung chính sau:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Agricultural of Constrution and Rural Development Limited Corporation.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vinacco Co., Ltd.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 68 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn được kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay của Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Điều 4. Vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn là số vốn chủ sở hữu thực có đến thời điểm chuyển đổi 31/12/2009: 63.132.000.000 đồng (sáu mươi ba tỷ, một trăm ba mươi hai triệu đồng).

Điều 5. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, bảo toàn vốn nhà nước do Chủ sở hữu giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; tiếp tục xử lý những tồn tại và phát sinh của Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để Báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất