ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀUCHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 872/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ KẾ HOẠCH TÁICANH, CẢI TẠO GIỐNG CÀ PHÊ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ ngày12/4/2013 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Việt Nam về việc tài trợ vốn đầu tư tái canh diện tích cà phêgià cỗi;

Tiếp theo Quyết định số872/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh về kế hoạch tái canh, cải tạo giống càphê tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh điểm c,khoản 2, mục II, Kế hoạch thực hiện tái canh, cải tạo giống cà phê trên địa bàntỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBNDngày 09/5/2013 của UBND tỉnh cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Đối với biệnpháp trồng mới: Trồng mới trên diện tích chuyển đổi từ các cây trồng khác kémhiệu quả hơn. Chủ yếu tập trung phát triển trồng mới cây cà phê chè.

2. Các nội dung khác thực hiện theoQuyết định số 872/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chi nhánh Lâm Đồng, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan căncứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NN, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S