ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNGPHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạncủa Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 112/TTr-STP ngày 02/7/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1008/TTr-SNV ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Hội đồng)gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm

2. Ông Bùi Quang Phụng

3. Ồng Nguyễn Văn Thành

4. Ông Nguyễn Văn Hùng

5. Ông Nguyễn Đồng Thông

6. Ông Hồ Văn Hữu

7. Ông Lê Văn Uy

8. Ông Bùi Quang Việt

9. Ông Phan Minh Hoàng

10. Ông Vũ Sỹ Thắng

11. Ông Huỳnh Thanh

12. Ông Huỳnh Văn Nước

13. Ông Phạm Xuân Chiến

14. Ông Phạm Thành Chung

15. Ông Trần Văn Mi

16. Ông Lê Văn Quang

17. Ông Lê Văn Mãi

18. Ông Trần Văn Lộc

19. Ông Lê Tiến Hiếu

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tư pháp

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Giám đốc Sở GD&ĐT

- Giám đốc Sở Y tế

- Giám đốc Sở GTVT

- Giám đốc Sở Công Thương

- Giám đốc Sở TN&MT

- Giám đốc Đài PT&TH tnh

- Giám đốc Sở TT&TT

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Chính ủy BCHQS tỉnh

- Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Phó Giám đốc Sở VHTT& DL

- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH

- Phó Giám đốc Sở NN& PTNT

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Chủ tịch Hội đồng;

- Phó Chủ tịch TT;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

20. Ông Ngô Quốc Huy - TP.Phổ biến GDPL, Sở Tư pháp - Thư ký Hội đồng;

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ủy viênHội đồng:

1. Bà Trần Tuyết Minh

2. Ông Đinh Văn Tiếng

3. Bà Huỳnh Thị Hằng

4. Bà Tôn Ngọc Hạnh

5. Ông Nguyễn Quốc Ngữ

6. Ông Đoàn Văn Rồi

7. Ông Lê Khắc Nguyên

8. Ông Hoàng Kim Vinh

- PTBTT. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Bí thư Tỉnh đoàn;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ vàquyền hạn của Hội đồng

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh BìnhPhước là cơ quan tư vấn cho UBND tỉnh về công tác PBGDPL và huy động nguồn lựccho công tác PBGDPL. Hội đồng có những nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchtrung hạn, dài hạn về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinhtế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắnvới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với xâydựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủtục hành chính; tổ chức PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù;

2. Xây dựng các giải pháp nâng caohiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL; phối hợp, lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợpđể giải quyết các vấn đề đột xuất; vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luậttrên địa bàn tỉnh;

3. Xây dựng giải pháp tăng cường xãhội hóa hoạt động PBGDPL; các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổchức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí,cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động PBGDPL;

4. Hướng dẫn về nội dung, hìnhthức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng nămtrên địa bàn tỉnh;

5. Đánh giá tổng kết công tácPBGDPL trên địa bàn tỉnh trước khi trình UBND tỉnh;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác doUBND tỉnh giao.

Điều 3.

1. Chủ tịch Hội đồng được sử dụngcon dấu của UBND tỉnh, Phó Chủ tịchThường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong quá trình thựchiện nhiệm vụ của Hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quychế hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hộiđồng.

3. Sở Tư pháp là Cơ quan thườngtrực của Hội đồng, kinh phí hoạt động của Hội đồng do Sở Tư pháp dự toán gửi SởTài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phêduyệt trong kinh phí PBGDPL hàng năm của tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giámđốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2180/QĐ- UBND ngày 04/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL -Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm