ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của uỷ ban nhân dân huyện Yên Minh

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số: 2038/CV-UBND ngày 11/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang “ V/v thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông: Hoàng Quang Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực ƯBND huyện Yên Minh là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Uỷ ban nhân dân huyện.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ và quyền của ông: Hoàng Quang Hoàn, được thực hiện đúng theo quy định phát ngồn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Quyết định số: 1647/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 18 xã, thị trấn và ông Hoàng Quang Hoàn chiểu Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Văn Vịnh

QUY ĐỊNH

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Yên Minh

(Ban hành theo quyết định số 1503/ 2008/QĐ UBND

ngày 08 tháng 8 năm 2008 của UBND huyện Yên Minh)

___________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định về chế độ cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Yên Minh.

2. Đối tượng áp dụng: UBND huyện, các ban, ngành, UBND các xã, thị

trấn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cung cấp thông tin: Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

2. Đảng, phát thông tin: Là việc các cơ quan báo chí đưa các ý kiến của các tổ chức, cá nhân thông qua các tác phẩm báo chí lên các loại hình báo chí như báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử nhằm mục đính phổ biến.

3. Xử lý thông tin: Là việc các tổ chức, cá nhân trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản nhằm bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến đối với nội dung thông tin liên quan được báo chí đăng, phát.

Chương II

PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ.

Điều 3. Cung cấp thông tin cho báo chí.

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

a, Chánh văn phòng UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền bằng văn bản thì mới được phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND huyện có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

b, Người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành trực tiếp hoặc phân công một người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điều 2,Chương I, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo quyết định số: 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm về quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước chủ tịch UBND huyện, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn, trách nhiệm của Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5, chương II Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo quyết định số: 77/2007/QĐ - TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 4: Đăng, phát thông tin.

- Các cơ quan báo chí có quyền đăng, phát các thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã đăng, phát theo quy định của Luật báo chí và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Việc đăng, phát thông tin phải có nội dung phù hợp với định hướng thông tin; Phù hợp với tôn chỉ, mục đích đối tượng phục vụ và không vi phạm Điều 10 của luật Báo chí.

- Người đứng đầu cơ quan báo chí (Tổng biên tập, Giám đốc) chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan chủ quản và trước cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí những nội dung thông tin đăng, phát trên báo được phân công phụ trách.

- Những cơ quan báo chí hoạt động đúng Luật báo chí thì không ai được ngân cản việc đăng, phát thông tin trên báo chí.

Điều 5: Xử lý thông tin.

1. Trả lời thông tin trên báo chí.

Khi nhận được thông tin do báo chí đăng, phát hoặc có công văn chỉ đạo cùa cấp trên về các vấn đề được báo chí đăng, phát thì người đứng đầu cơ quan phải khẩn chương tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản về kết quả giải quyết cho cơ quan báo chí đã đưa tin, báo cáo Thường trực,

Chủ tịch UBND, Ban Tuyên giáo, Văn phòng UBND huyện.

2. Việc tiếp thu thông tin của báo chí.

a, Trong trường hợp báo chí thông tin đúng thì tổ chức, cá nhân được báo chí phản ánh phải tiếp thu nội dung thông tin, có biện pháp sửa chữa, khắc phục các vi phạm theo quy định hiện hành. Người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành được báo chí phản ánh trịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

b, Khi tiếp nhận thông tin do báo chí đăng, phát: Các ban, ngành địa phương hoặc cá nhân có quyền không đồng tình với nội dung thông tin báo chí đã đăng phát và được trao đổi bằng văn bản cơ quan báo chí. Văn bản trao đổi của các, ban, ngành, địa phương hoặc cá nhân phải được cơ quan báo chí đăng phát theo quy định tại Điều 2, Chương II, Nghị định số: 51/2002/NĐ-CP ngày, 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Báo chí.

c, Trường hợp không nhất trí với vãn bản trao đổi của tổ chức, cá nhân thì cơ quan báo chí có quyền thông tin để làm rõ quan điểm của mình. Sau 03 lần đăng, phát ý kiến chao đổi của tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà chưa đạt được kết quả cuối cùng Sở thông tin và Truyền thông có quyền yêu cầu ngừng đãng, phát các thông tin. Tổ chức và cá nhân có quyền khiếu nại đến các cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí đã đăng phát thông tin, sở thông tin và truyền thông hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy luật cùa pháp luật.

3. Việc cải chính trên báo chí.

Trong trường hợp báo chí thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm làm tồn hại đến uy tín, danh dự, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì cơ quan báo chí phải thực hiện việc cải chính theo Điều 4, chương III, Nghị định số: 51/2002/NĐ - CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí và bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số: 56/2006/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Văn hoá - Thông tin và các quy định pháp lụât liên quan.

4. Thẩm quyền kiểm tra, xử lý thông tin trên báo chí.

Văn phòng UBND huyện có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND huyện: Tổng hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

Để xuất với Chủ tịch UBND huyện các biện pháp để nâng cao hiệu quả cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin theo quy định của Luật báo chí.

Điều 6. Trách nhiên của cơ quan báo chí.

1. Cơ quan báo chí có nhiệm vụ đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn, tên cơ quan của người phát ngôn.

2. Cơ quan báo chí sau khi đã đăng phát thông tin có trách nhiệm chính trong việc theo dõi các ban, ngành tiếp thu thông tin theo quy định của Luật báo chí, các luật liên quan văn bản quy định này.

3. Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng, phát ý kiến trao đổi của các tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan báo chí, tác giả. Trường hợp không đăng, phát thì trong thời hạn chậm nhất 30 ngày cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời cho tổ chức, cá nhân (Tác giả) bằng văn bản hoặc đăng, phát trên báo chí bằng hình thức hộp thư, tin nhắn. Nội dung văn bản thông báo nêu rõ lý do cho các Ban, ngành đồng thời đề xuất kiến nghị đảm bảo việc xử lý thông tin trên báo chí có hiệu quả.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiếp thu xử lý thông tin trên báo chí.

1. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh và thực hiện việc trả lời theo Điêu 4, Điều 5 cùa quy định này.

2. Trường hợp không đồng ý với thông tin do báo chí đăng, phát văn bản trả lời của tổ chức, cá nhân phải nêu rõ thông tin nào sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân đã đăng, phát trong tác phẩm báo chí. Ý kiến trao đổi cùa ban, ngành địa phương không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả, tác phẩm báo chí và khống vi phạm các quy định của pháp luật.

3. Cung cấp các tư liệu, tài liệu và các nội dung liên quan theo quy định của Nhà nước cho đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

4. Có quyền khiếu nại với cơ quan báo chí, sở Thông tin và Truyền thống trong trường hợp cơ quan báo chí đãng phát thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng ến danh dự, uy tín; không đăng, phát nội dung thông tin cải chính, xin lỗi, kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương hoặc các nhân (không có văn bản thông báo lý do không đăng, phát cho tổ chức, cá nhân) hoặc thực hiện việc đăng, phát không đứng quy định của pháp luật.

Chương III

KHEN THƯỞNG

Điều 8. Khen thưởng.

Các cơ quan, ban, ngành, các cá nhân có nhiều thành tích trong việc cung cấp, đăng, phát và tiếp thu xử lý các thông tin trên báo chí, góp phần ổn định tư tưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Xử lý vi phạm.

1. Các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định hiện hành tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Trong trường hợp báo chí thông tin không đúng, người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương hoặc cá nhân sẽ bị xử lý khi có một trong những hành vi sau:

a, Qua thời hạn yêu cầu trả lời thông tin báo chí đăng phát nhưng không

trả lời.

b, Trả lời thiếu nghiêm túc, thái độ tiếp thu, sửa chữa không rõ ràng.

c, Có trả lời bằng văn bản nhưng thực tế không sửa chữa hoặc có sửa chữa nhưng mang tính đối phó.

Chương IV

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.

Các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ quy định thi hành. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND huyện kịp thời điều chỉnh, bổ sung để xem xét, giải quyết