UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việckiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Căncứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 namư 2004 của Chính phủ về việckiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc uỷ ban nhân dân các cấp ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06 tháng 05 năm 2004 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Nộivụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyênmôn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhândân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương;

Thực hiện Thông báo số174-TB/BTCTU ngày 22 tháng 5 năm 2007 của ban Tổ chức tỉnh uỷ về việc thông báoNghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 413/TTr-SNV ngày 31 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh như sau:

- Lãnh đạo ban gồm: Trưởng ban vàkhông quá 02 Phó trưởng ban.

- Cơ cấu tổ chức gồm:

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp;

+ Phòng Tôn giáo.

Điều 2. Biên chế của Ban Dân tộc được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trongtổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh. Việc bố trí cán bố, công chức,viên chức của Ban phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạchcông chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Trưởng ban Dân tộc căn cứchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, ban hành quy chế làm việc của BanDân tộc tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban Dântộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, những quy định nào trước đây trái với Quyết định này đềubãi bỏ./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, SNV, NC, D1 50b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức