UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1505 QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Tạm thời về phí kiểm nghiệm dược phẩm

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 45/HĐBT ngày 24/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thu một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 276/CT ngày 26/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng) về việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí;

Căn cứ Công văn số 125/VKN-KH ngày 29/4/1992 của Trạm kiểm nghiệm quy định mức thu lệ phí;

Xét Tờ trình số 07/CV-KNDP ngày 24/7/1993 của Trạm kiểm nghiệm dược phẩm và ý kiến đề nghị của Sở Y tế và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu phí dịch vụ kiểm nghiệm dược phẩm của Trạm kiểm nghiệm dược phẩm thuộc Sở Y tế Hải Phòng có bảng giá kèm theo.

Điều 2. Trạm kiểm nghiệm dược phẩm thuộc Sở Y tế Hải Phòng có nhiệm vụ:

- Đăng ký với Cục thuế thành phố về việc thu phí kiểm nghiệm này;

- Dùng hoá đơn thu phí do Cục thuế ấn hành theo Quyết định số 276/CT của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư số 48 của Bộ Tài chính quy định.

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm này theo các quy định tại các Quyết định số 45/HĐBT ngày 24/9/89 và 276/CT ngày 28/7/92 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/9/1993.

Các ông bà Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Tài chính, Cục thuế và Trạm kiểm nghiệm dược phẩm Hải Phòng, các đối tượng phải kiểm nghiệm dược phẩm căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách