THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1506/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 8340/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1423/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 1 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (códanh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tậpthể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg , ngày 09/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

Tập thể:

1. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai;

2. Nhân dân và cán bộ huyện XuânLộc, tỉnh Đồng Nai;

3. Nhân dân và cán bộ phường TânMai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

4. Nhân dân và cán bộ xã Nam CátTiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Trần Văn Túc, ấp Phú Lâm6, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã có thành tích trong công tácphát triển giao thông nông thôn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc./.