ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CPngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định, liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTPngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTPngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủtục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTgngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóathủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạchrà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh và Kết luận củaCục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp về Hội nghị triển khainhiệm vụ Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và hướng dẫn chuẩn hóathủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 38/TTr-STP ngày 09/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hànhchính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện, đảmbảo chất lượng nội dung và đúng tiến độ theo yêu cầu của Kế hoạch này. Đồngthời tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vựcthuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục hành chính, nhóm thủtục hành chính cần ưu tiên đơn giản hóa.

Điều 3.Giao Sở Tư pháp cótrách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong việctriển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC);
- Lưu: VT, K2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịchUBND tỉnh Bình Định)

STT

Nội dung công việc

Thời gian báo cáo

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Kết quả

1

Rà soát, hệ thống, chuẩn hóa TTHC đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và đang còn hiệu lực thi hành hoặc đang chờ hiệu lực thi hành để phục vụ cho việc góp ý kiến danh mục TTHC khi Bộ, cơ quan ngang Bộ có yêu cầu

Trước ngày 15/5/2015

Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm lập danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của 03 cấp: tỉnh, huyện, xã và gửi Sở Tư pháp tổng hợp. Cụ thể:

- Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

- Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

(Theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này)

2

- Lập danh mục TTHC có tính chất đặc thù (nếu có) được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện chính sách khác trên địa bàn tỉnh hoặc để quy định chi tiết các vấn đề được giao cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Lập danh mục nhóm TTHC được giải quyết theo quy trình liên thông trên địa bàn tỉnh, trừ những nhóm thủ tục hành chính đã được các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ban hành ở trung ương quy định giải quyết theo quy trình liên thông

Trước ngày 15/5/2015

Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Danh mục TTHC theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này

3

Tổng hợp Danh mục TTHC đặc thù và liên thông do các sở, ban, ngành xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Trước ngày 15/5/2015

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành

Sở Tư pháp tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh để gửi Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang Bộ

4

Dự thảo Quyết định công bố TTHC theo danh mục TTHC đã lập theo Kế hoạch này

Trước tháng 6 năm 2015

Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quyết định công bố TTHC của 03 cấp: tỉnh, huyện, xã

5

Rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp trên cơ sở Quyết định công bố TTHC đã được Bộ. ngành chuẩn hóa theo thẩm quyền.

Trước 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định công bố TTHC đã được Bộ, cơ quan ngang Bộ chuẩn hóa theo thẩm quyền

Sở, ban ngành

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh

6

Chuẩn hóa nội dung cụ thể về bộ phận tạo thành của các thủ tục hành chính đặc thù và TTHC liên thông, theo danh mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Trước ngày 30/11/2015

Sở, ban, ngành

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh).

7

Chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Trước ngày 30/11/2015

Sở Tư pháp

Cập nhập TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

8

Thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành.

Hoàn thành trước ngày 20/12/2015

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ ĐANG CÒNHIỆU LỰC HOẶC ĐANG CHỜ HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CÔNG BỐ VÀ ĐƯỢC CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIAVỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Các TTHC được quy định tại các VBQPPL đã được banhành, đang còn hiệu lực thi hành)

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN THỦ TỤC

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...

3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT

TÊN THỦ TỤC

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...

II. ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI (Các TTHC được quy định tại các VBQPPL đã đượcban hành, đang còn hiệu lực thi hành hoặc đang chờ hiệu lực thi hành nhưng chưathực hiện việc công bố, công khai)

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

QUY ĐỊNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC

QUY ĐỊNH ĐANG CHỜ HIỆU LỰC THI HÀNH

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

QUY ĐỊNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC

QUY ĐỊNH ĐANG CHỜ HIỆU LỰC THI HÀNH

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

- -

2

• v

...

' -

B. LĨNH VỰC

1

2

...

3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

QUY ĐỊNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC

QUY ĐỊNH ĐANG CHỜ HIỆU LỰC THI HÀNH

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

- -

2

• v

...

' -

B. LĨNH VỰC

1

2

...

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ VÀ LIÊN THÔNGĐƯỢC CHUẨN HÓA
Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chủtịch UBND tỉnh Bình Định)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC

1

2

...

B. LĨNH VỰC

1

2

...