ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP XÃ, TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 2083/TTr-SGDĐT ngày 29/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng chung cấp xã trênđịa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04thủ tục hành chính giữ nguyên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo ápdụng chung tại cấp xã của Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của Chủtịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng sở,ban, ngành; UBND huyện, thành phố Cà Mau; UBND xã, phường, thị trấn và các tổchức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học Cà Mau;
- Phòng NC (N);
- Lưu: VT,Ktr07/10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOÁP DỤNG CHUNG CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Cà Mau)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC CHI TIẾT

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

TT-CMU-218191-TT

Xác nhận đơn xin dự tuyển vào THPT đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm trước

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT.

2. Thủ tục hành chính giữ nguyên

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

TT-CMU- 218176-TT

Đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

2

TT-CMU-218182-TT

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

TT-CMU-218186-TT

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

4

TT-CMU-218190-TT

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

B. DANH MỤC 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHUNG CẤP XÃ TỈNH CÀ MAU

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Công khai

1

TT-CMU- 218176-TT

Đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

2

TT-CMU-218182-TT

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

TT-CMU-218186-TT

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

4

TT-CMU-218190-TT

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

5

TT-CMU-218191-TT

Xác nhận đơn xin dự tuyển vào THPT đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm trước

PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHUNG CẤP XÃ

1. Thủ tục: Đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên hệ trực tiếp vớiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bịhồ sơ theo quy định. Thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc hàng tuần(trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tạiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêutrên. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục vàĐào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, PhòngGiáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục. Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiếnbằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậptư thục. Trường hợp không cho phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãcó văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đã nộphồ sơ. Thông báo cần nêu rõ lý do không cho phép thành lập và hướng giải quyết.

Bước 3: Trả kết quả.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy bannhân dân xã theo thời gian được ghi trong phiếu hẹn.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơquan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục (bản chính);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên,chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việckể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyềnhoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếpnhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấphuyện.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyếtđịnh cho phép thành lập.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đượcthành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầmnon, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địaphương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;

b) Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quyđịnh Điều 22 và điểm đ, khoản 1 Điều 19 của Quy chế ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 41/2008/QĐ-BGDĐT ;

c) Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em vàcác thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 củaQuy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ;

d) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độclập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 của Quy chế banhành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT có bản cam kết bảo đảm an toàncho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầmnon tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trườngmầm non tư thục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điềulệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chứcvà hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thủ tục: Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập

2.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên hệ trực tiếp vớiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bịhồ sơ theo quy định. Thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc hàng tuần(trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tạiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêutrên. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đàotạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng Giáo dục và Đàotạo tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dụcvà Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được vănbản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cóvăn bản cho phép thành lập. Trường hợp không cho phép, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhânnộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 3: Trả kết quả.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy bannhân dân cấp xã theo thời gian được ghi trong phiếu hẹn.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơquan hành chính nhà nước.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập (bản chính);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viêngiảng dạy tại lớp đó.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việckể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyềnhoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếpnhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấphuyện.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vănbản cho phép thành lập.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

a) Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

b) Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều38 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ emvà các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32,Điều 33 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trườngmầm non tư thục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điềulệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục

3.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên hệ trực tiếp vớiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bịhồ sơ đầy đủ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc hàng tuần (trừngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tạiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêutrên. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể đầyđủ một lần để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục.

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả.

Theo thời gian được ghi trong phiếu hẹn, tổ chức,cá nhân nộp hồ sơ liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, trình phiếu hẹn đểnhận kết quả.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơquan hành chính nhà nước.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục của tổ chức, cá nhân (bản chính). Trong đó cần nêurõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp vớicác yêu cầu quy định tại Điều lệ trường mầm non, Quy chế này và điều kiện thựctế địa phương;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên,chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyềnhoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyếtđịnh.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợpvới điều kiện thực tế của địa phương;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phầnnâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trườngmầm non tư thục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điềulệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quychế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thủ tục: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độclập tư thục

4.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên hệ trực tiếp vớiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bịhồ sơ đầy đủ theo quy định. Thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việchàng tuần (trừ nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tạiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêutrên. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể đầyđủ một lần để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục.

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả.

Theo thời gian được ghi trong phiếu hẹn, tổ chức,cá nhân nộp hồ sơ liên hệ bộ phận tiếp nhận kết quả, trình phiếu hẹn để nhậnkết quả.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơquan hành chính nhà nước.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểmtra, các văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp vi phạmphải giải thể theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việckể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyềnhoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyếtđịnh.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổchức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục đượcnguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xãhội của địa phương;

- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứngtên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trườngmầm non tư thục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điềulệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chứcvà hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thủ tục: Xác nhận đơn xin dự tuyển vào THPTđối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm trước

5.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người có yêu cầu liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếpnhận và trả kết quả tại UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ đầy đủtheo quy định. Thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc hàng tuần (trừnghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Nộp hồ sơ.

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo thời gian quy định nêu trên. Cánbộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể đầyđủ một lần để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục.

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả.

Theo thời gian được ghi trong phiếu hẹn, người nộphồ sơ liên hệ bộ phận tiếp nhận kết quả, trình phiếu hẹn để nhận kết quả.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơquan hành chính nhà nước.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

5.3.1. Thành phần hồ sơ: Đơn xin xác nhận khôngtrong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm phápluật (bản chính).

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngaytrong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp nhận đủ hồ sơ vào cuối giờbuổi chiều).

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyềnhoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xácnhận đơn.

5.8. Lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Trong độ tuổi Quy định tại Điều 37. Điều lệ Trườngtrung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấphọc Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấphọc trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổivào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấphọc trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinhkhuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài vềnước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học