ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1507/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, Quy định về công tác giađình;

Tiếp theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc phê duyệtKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyđịnh về công tác gia đình;

Thực hiện Công văn số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vềviệc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa Thểthao và Du lịch tại Công văn số 706/SVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2013, về việcThành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnhLâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịchUBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Vũ Văn Quang, Phó Giám đốcSở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Mời bà Hồ Thu Nguyệt, Phó Chủtịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng ban;

4. Mời bà Hoàng Thị Khiêm, Phó Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành viên;

5. Mời bà Phạm Thị Thanh Xuân, PhóChủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành viên;

6. Mời ông Bùi Thanh Long, PhóTrưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên;

7. Mời ông Nguyễn Quang Huy, PhóTrưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên;

8. Mời bà Nguyễn Thị Tường Vi, PhóChủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên;

9. Mời ông Đào Xuân Vạn, Phó Chủtịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành viên;

10. Mời bà Trần Thị Chúc Quỳnh, PhóBí thư Tỉnh đoàn, Thành viên;

11. Mời bà Hồ Thị Lan, Phó TổngBiên tập Báo Lâm Đồng, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Đức Ngân, Phó ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Thành viên;

13. Ông Trần Đình Thư, Phó Giám đốcCông an tỉnh, Thành viên;

14. Bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc SởLao động Thương binh và Xã hội, Thành viên;

15. Bà Lê Thị Hạ, Phó Giám đốc SởTư pháp, Thành viên;

16. Ông Trần Mạnh Hạ, Phó Giám đốcSở Y tế, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Gia Khang, Phó Giámđốc Sở Tài chính, Thành viên;

18. Bà Đàm Thị Kinh, Phó Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

19. Bà Trần Thị Mai Phương, PhóGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

20. Ông Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốcSở Nội vụ, Thành viên;

21. Ông Nguyễn Hương, Phó Giám đốcĐài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Thành viên;

22. Bà Hoàng Thị Minh Hương, PhóChánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Thành viên;

23. Ông Đặng Trí Dũng, Phó Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên.

Tổ thư ký:

1. Bà Đặng Thị Soan, Chuyên viênphòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

2. Mời bà Nguyễn Thị Xuyến, PhóTrưởng ban gia đình và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ thư ký doTrưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình phân công.

Điều 2. Ban Chỉ đạo công tácgia đình tỉnh Lâm Đồng có chức năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạtđộng thuộc lĩnh vực công tác gia đình, tổ chức phối hợp với các cơ quan có liênquan trong công tác gia đình và triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đìnhtrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Xây dựng dự thảo chương trình,kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quancó liên quan trong công tác gia đình trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dântỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tácgia đình.

3. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnhcác biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinhtrong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tácgia đình.

4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan với cơ quanquản lý nhà nước về gia đình trong việc tổ chức công tác gia đình.

5. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợpvới cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo công tácgia đình tỉnh, ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợpvới các cơ quan có liên quan trong công tác gia đình.

6. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trongcông tác gia đình tại địa phương.

7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức cóthẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về côngtác gia đình.

Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giađình ban hành quy chế hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sở Vănhóa Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đìnhtỉnh Lâm Đồng.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 06tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Chỉ đạo triểnkhai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố BảoLộc, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Như điều 4;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến