ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1508/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 21/2010/QĐ-UBND NGÀY 25/11/2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BANHÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG; QUYẾT ĐỊNH 34/2013/QĐ-UBND NGÀY25/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY CHẾ ĐẤUGIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2010/QĐ-UBND NGÀY 25/11/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 Ủy ban nhân dântỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số34/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một sốnội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngànhtỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết địnhthi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
-
TT.TU, TTHĐND tnh;
-
Công báo tỉnh;
-
Cổng TTĐT tnh;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Trần Kim Mai