Công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1509/2001/QĐ-NHNN
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BỎ Mà NGÂN HÀNG TRONG HỆ THỐNG Mà NGÂNHÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 22-02-2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các Tổ chức Tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýNhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế toán - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Huỷ bỏ ký hiệu số thứ tự củaNgân hàng Thương mại cổ phần nông thôn Tứ giác Long Xuyên - 344 tại điểm ckhoản 3 Điều 5 "Quy định về hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Khobạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịchthanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụKế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng vàKho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.