BỘ Y TẾ
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU CỦA
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh;

>> Xem thêm:  Bị hen suyễn mãn tính có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Nữ có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh”.
Điều 2. Căn cứ danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này và tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc bệnh viện y học cổ truyền lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị cho bệnh viện.
Điều 3. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, năng lực cán bộ, nguồn kinh phí hoặc khi thành lập thêm các khoa, phòng mới, Giám đốc bệnh viện có thể bổ sung danh mục trang thiết bị phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Ông/Bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục Tổng cục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, YDCT, TTB&CTYT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

>> Xem thêm:  Đi nghĩa vụ công an thì có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không ?