UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ, BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính thay thế; 05 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 1509 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực công nhận trường chuẩn Quốc gia

1

T-LSN-148062-TT

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

- Thông tư số 02/2014/ TT - BGDĐT ngày 8/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

2

T-LSN-148090-TT

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việcBan hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

3

T-LSN-148073-TT

Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

4

T-LSN-148083-TT

Công nhận trường Trung học Phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.

- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

II. Lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

1

T-LSN-149291-TT

Thủ tục yêu cầu cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc.

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

T-LSN-148293-TT

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên.

- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

3

T-LSN-148166-TT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với Trung học phổ thông).

- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

4

T-LSN-148157-TT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với Thí sinh tự do).

- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

5

T-LSN-148126-TT

Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với giáo dục thường xuyên).

- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

6

T-LSN-148107-TT

Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với người bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

7

T-LSN-148098-TT

Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với người bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.

- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

III. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

T-LSN-148419-TT

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông.

- Thông tư số 163/2010/TTLT /BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/ 4/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

2

T-LSN-148404-TT

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở (đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú)

- Thực hiện theo Thông tư số 163/2010TTL/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ :

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/ 4/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

IV. Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp

1

T-LSN-148181-TT

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 5 2/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

B.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm

1

Xin cấp phép dạy thêm, học thêm.

- Thông tư 17/2012/BGDĐT , ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng ;

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm

1

T-LSN-148532-TT

Cấp bản sao, văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc.

(trùng TTHC)

2

T-LSN-148532-TT

Cấp phép dạy thêm của cơ sở tư nhân mà người quản lý cơ sở thuộc quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư 17/2012/BGDĐT , ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

3

T-LSN-148532-TT

Cấp phép dạy thêm của cán bộ, giáo viên không thuộc sự quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư 17/2012/BGDĐT , ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

4

T-LSN-148532-TT

Cấp phép dạy thêm của cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư 17/2012/BGDĐT , ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

5

T-LSN-148532-TT

Cấp phép dạy thêm của cơ sở tư nhân mà người quản lý cơ sở không thuộc quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư 17/2012/BGDĐT , ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn