Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 151/2003/QĐ-BTC
NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 1912/BNV-TCBC ngày 15/8/2003 của Bộ Nội vụ về việc thỏa thuận lập các phòng tạimột số đơn vị của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Vụ Ngân sách nhà nước là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhànước của Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý Ngân sáchnhà nước (dưới đây viết tắt là NSNN) trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Vụ Ngân sách nhà nước có cácnhiệm vụ sau:

1. Chủ trì phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ về quản lýtài chính -ngân sách nhà nước:

a. Xây dựng dự án Luật và các vănbản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực NSNN trình cấp có thẩm quyền quyếtđịnh.

b. Xây dựng chiến lược, kế hoạchNSNN 5 năm.

c. Xây dựng định hướng, mục tiêu, cơchế phục vụ cho việc hoạch định chính sách tài chính và xây dựng NSNN hàng năm.

2. Tham gia xây dựng các chính sách, chế độ quản lý tàichính - ngân sách:

- Tham gia với các cơ quan nhà nướcvề các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; định hướng phát triển nền tàichính quốc gia; bố trí cơ cấu các nguồn lực tài chính thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tham gia với các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) về chủ trương, phươnghướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị thuộcBộ thống nhất việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơquan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là cơquan Trung ương) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của các ngành, lĩnh vựcvà cơ chế, chính sách tài chính để thực hiện.

- Tham gia với các đơn vị thuộc Bộ Xâydựng các cân đối lớn như: Vay, trả nợ, dư nợ Chính phủ, quốc gia; cân đối các nguồnvốn đầu tư phát triển, cân đối ngoại tệ Nhà nước; cân đối các quỹ trong vàngoài ngân sách hàng năm, 5 năm và dài hạn; các chính sách, chế độ thu ngânsách; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; chế độ hạch toán, kế toánNSNN và các chế độ tài chính - ngân sách khác.

3. Lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngânsách Trung ương hàng năm, dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước khi cần thiết:

a. Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủtướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán NSNNhàng năm.

b. Xây dựng các định mức phân bổngân sách nhà nước.

c. Phối hợp Tổng cục Thuế, Tổng cụcHải quan xây dựng dự toán thu NSNN, xây dựng số kiểm tra thu NSNN hàng năm đốivới các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộcBộ Xây dựng số kiểm tra chi NSNN hàng năm đối với các bộ, cơ quan Trung ương vàcác địa phương.

d. Tổ chức làm việc với các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương về dự toán ngân sách địa phương; phối hợp vớicác đơn vị thuộc Bộ làm việc với các bộ, cơ quan Trung ương về dự toán ngânsách hàng năm.

đ. Chủ trì tổng hợp, lập dự toánthu, chi NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương hàng năm; soạn thảo cácbáo cáo về dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương hàng năm; chủtrì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng các phụ lục thuyết minh căn cứ,cơ sở tính toán, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương; giảitrình các chất vấn của đại biểu Quốc hội về NSNN theo phân công của Bộ.

e. Chủ trì chuẩn bị tài liệu, sốliệu để trình cấp có thẩm quyền giao dự toán NSNN hàng năm cho các bộ, cơ quanTrung ương và địa phương.

g. Xây dựng các giải pháp, biện phápthực hiện dự toán NSNN được Quốc hội quyết định.

h. Thực hiện công khai dự toán NSNN đã được Quốc hội quyếtđịnh, công khai dự toán NSNN của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phươngđã được cấp có thẩm quyền giao theo chế độ quy định.

i. Tổng hợp, xây dựng phương án điều chỉnh dự toán ngân sáchtrong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức điều hành dự toán NSNN hàng năm:

a. Chủ trì xem xét, tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toánNSNN hàng năm của các địa phương; phối hợp các đơn vị thuộc Bộ xem xét, tổnghợp kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương.Tổng hợp kết quả phân bổ NSNN.

b. Tổ chức điều hành ngân sách Trung ương theo dự toán đượccấp có thẩm quyền quyết định.

Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tổ chức điều hành, cấp phát cáckhoản kinh phí chưa được phân bổ, giao chi tiết ngay từ đầu năm (trả nợ, hỗ trợdoanh nghiệp, hỗ trợ tín dụng ưu đãi nhà nước,...) theo chế độ quy định.

c. Phối hợp Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo dõi, đônđốc việc tập trung các khoản thu vào NSNN.

d. Phối hợp Kho bạc nhà nước (ở Trung ương): Quản lý tậptrung thống nhất quỹ NSNN, bao gồm cả quỹ bằng tiền VND và quỹ ngoại tệ; tổchức thực hiện các khoản vay trong nước để bù đắp bội chi NSNN; thực hiện chitheo dự toán. Thực hiện tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chínhhợp pháp khác khi quỹ ngân sách Trung ương thiếu hụt tạm thời.

đ. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc bộ định kỳ lập báo cáođánh giá tình hình thực hiện NSNN, kiến nghị các biện pháp để bảo đảm cân đốiNSNN, thực hiện đúng dự toán thu, chi NSNN đã được Quốc hội quyết định.

e. Chủ trì xem xét, tổng hợp trình Bộ, trình cấp có thẩmquyền quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư đối với các địaphương từ dự phòng ngân sách Trung ương. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xemxét, tổng hợp đề nghị bổ sung dự toán của các bộ, cơ quan Trung ương.

g. Chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, xây dựng,trình Bộ, trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án sử dụng số thu tăng, điềuchỉnh số giảm chi ngân sách Trung ương so với dự toán (nếu có).

h. Xây dựng phương án tạm ứng từ Ngân hàng nhà nước cho ngânsách Trung ương trong trường hợp không phải hoàn trả trong năm ngân sách (nếucó) theo chế độ quy định.

i. Chủ trì xem xét, tổng hợp trình Bộ quyết định chi ứngtrước số bổ sung cân đối năm sau cho ngân sách địa phương khi dự toán ngân sáchnhà nước chưa được Quốc hội quyết định, để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng,cấp bách mang tính thời vụ của địa phương. Phối hợp các đơn vị trình Bộ quyếtđịnh việc chi ứng trước dự toán ngân sách để thực hiện những nhiệm vụ quantrọng cần thiết của ngân sách Trung ương.

k. Kiểm tra việc lập và phân bổ dự toán, thực hiện dự toánthu, chi NSNN, công khai NSNN, tình hình thu và sử dụng các quỹ tài chính, tìnhhình huy động vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản (sau đây gọi tắt là XDCB), việcchấp hành các chính sách chế độ quản lý NSNN của địa phương, tình hình nợ củacác cấp ngân sách.

Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra việc lập và phân bổ dựtoán, thực hiện dự toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, việc chấp hành các chínhsách chế độ quản lý NSNN của các bộ, cơ quan Trung ương, tình hình nợ xây dựngcơ bản, nợ của doanh nghiệp nhà nước.

5. Tổ chức công tác lập quyết toán ngân sách Trung ương, lậpquyết toán NSNN:

a. Xây dựng hệ thống Mục lục NSNN, chỉ tiêu báo cáo thu, chiNSNN.

b. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc bộ hướng dẫn các bộ,cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện công tác khoá sổ kế toán NSNN và lậpquyết toán NSNN hàng năm đảm bảo đúng theo chế độ và Mục lục NSNN.

c. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thẩm định báo cáo quyếttoán thu, chi ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương; phối hợp Vụ Đầu tư lậpquyết toán vốn đầu tư XDCB các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Tổng hợp,lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách Trung ương hàng năm.

d. Chủ trì, thẩm định và tổng hợp, lập báo cáo quyết toánthu NSNN phát sinh trên địa bàn, chi ngân sách địa phương của các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

đ. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, lập quyếttoán NSNN hàng năm trình Chính phủ, trình Quốc hội phê chuẩn.

e. Thực hiện công khai quyết toán NSNN theo chế độ quy định.

6. Chủ trì phối hợp các đơn vị thống nhất quản lý nợ quốcgia.

7. Tham gia đàm phán với nước ngoài và các tổ chức quốc tếvề vay nợ, viện trợ, về các chỉ tiêu cam kết có liên quan đến tài chính - ngânsách; tổ chức thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực NSNN theophân công của Bộ.

8. Thực hiện thống kê ngân sách nhà nước theo quy định củapháp luật; tổ chức phân tích dự báo về ngân sách nhà nước.

Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiệncông tác phân tích dự báo tổng hợp về ngân sách nhà nước và tài chính quốc gia.

Thực hiện cung cấp số liệu thống kê NSNN cho tổ chức, cơquan trong và ngoài nước theo quy định của Bộ.

9. Chủ trì, phối hợp các đơn vị tổng hợp đánh giá tình hìnhvà kết quả thực hiện các cơ chế chính sách tài chính, hiệu quả chi ngân sáchnhà nước; phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện ngân sách, đánh giá hiệu quả chingân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương, ngành và lĩnh vực.

10. Phối hợp, tham gia xây dựng chính sách tài chính quốcgia; phổ biến chính sách, pháp luật về ngân sách nhà nước; nghiên cứu khoa họctrong lĩnh vực Ngân sách nhà nước theo phân công của Bộ.

11. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cơ chếtài chính đối với tiền lương và tham gia các vấn đề về chính sách tiền lương.

12. Chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị thuộc Bộ làm việc vớicác cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thựchiện công tác quản lý, lập dự toán NSNN, phân bổ ngân sách Trung ương, thựchiện NSNN, kiểm tra NSNN, lập quyết toán NSNN, thống kê, phân tích NSNN, dự báoNSNN theo phân công của Bộ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ NSNN có quyền hạn:

- Được nhận các báo cáo theo chế độ quy định, các tài liệu,thông tin có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu cácđơn vị thuộc Bộ cung cấp tài liệu, số liệu theo quy định.

- Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính:

+ Yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiệnđúng chế độ quy định về quản lý NSNN;

+ Quyết định tạm dừng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyềnquyết định tạm dừng các khoản chi vượt nguồn cho phép, sai dự toán, sai chínhsách, chế độ, tiêu chuẩn hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thống kê,chế độ báo cáo tài chính - ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương và địaphương.

- Được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền làm chủ tài khoản quỹngân sách Trung ương tại Kho bạc Nhà nước và một số tài khoản khác.

- Được ký các văn bản giải thích, hướng dẫn, trả lời các bộ,cơ quan Trung ương và địa phương về quản lý ngân sách nhà nước theo phân cấpcủa Bộ. Trình Bộ việc đình chỉ hoặc bãi bỏ những văn bản quản lý của các bộ,địa phương trái với quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính về quản lý ngânsách.

- Từ chối nhận các báo cáo chưa đúng quy định, chưa đáp ứngđược yêu cầu quản lý NSNN; được yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương lậplại báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Điều 4.

Vụ Ngân sách nhà nước có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.Vụ trưởng có trách nhiệm quản lý toàn diện công chức của vụ; tổ chức học tập,bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng vềtoàn bộ hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công

Vụ Ngân sách nhà nước có các phòng:

- Phòng Tổng dự toán

- Phòng Quản lý ngân sách nhà nước

- Phòng Quản lý ngân sách địa phương

- Phòng Tổng quyết toán

- Phòng Phân tích, dự báo và thống kê ngân sách

Nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng do Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhànước quy định.

Vụ Ngân sách nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chế độchuyên viên kết hợp tổ chức phòng; đối với những công việc thực hiện theo chếđộ chuyên viên, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức côngviệc và phân công nhiệm vụ cho từng công chức phù hợp với chức danh, tiêuchuẩn, năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chínhquyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức thuộc Bộchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.