ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 14 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị tại Công văn số 551/SNN &PTNT ngày 01/9/2004 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

- Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng sản xuất và dịch vụ cung cấp các loại giống cây trồng và vật nuôi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương.

- Trung tâm Giống nông nghiệp chịu sự quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án, đề án về giống nông nghiệp.

2. Quản lý các đơn vị trực thuộc Trung tâm, các Trạm, Trại Giống nông nghiệp.

3. Nghiên cứu, lai tạo, sản xuất cây và con giống các loại để phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp một cách toàn diện.

4. Nhập khẩu các loại giống cây trồng và vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt, phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

5. Tham gia thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao trong phạm vi trong và ngoài tỉnh.

6. Thực hiện các dịch vụ về giống cây trồng và vật nuôi nông nghiệp.

7. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình sản xuất và các hoạt động liên quan đến công tác giống cây trồng và vật nuôi theo qui định.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công nhân, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

9. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang và cơ quan cấp trên.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang:

1. Về Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm:

+ Giám đốc: là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

+ Phó Giám đốc: từ 1 đến 2 Phó Giám đốc, là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Nghiệp vụ.

+ Trại Giống lúa nguyên chủng.

+ Trại Giống cây ăn quả.

+ Trại Chăn nuôi.

+ Trạm Truyền giống.

+ Trại Bò giống.

+ Trại Giống tôm càng xanh.

+ Trại Cá giống.

2. Về biên chế:

Biên chế Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thực hiện theo quyết định phê duyệt biên chế hàng năm của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao chỉ tiêu tổng biên chế cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ phận trực thuộc và từng cán bộ, công nhân, viên chức, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công nhân, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- Bộ NN&PTNT.
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- TT.UBND tỉnh.
- MTTQ & các đoàn thể tỉnh.
- Lưu VP 4, LT).
D\QĐUB\T9\Trungtamgiong

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng