SỞ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐINH

“ V/v phê duyệt mức thu tiền dịch vụ cung cấp thông tin giá”

________________

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-UB ngày 06/08/2004 của UBND Tỉnh Hà Giang V/v quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, Quyết định số 240/QĐ-UBND , ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Hà Giang V/v sửa đổi điều 5 Quyết định số 2216/QĐ-UB .

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP , ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Xét đề nghị của Trung tâm Dịch vụ tài chính Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức thu tiền dịch vụ cung cấp thông tin giá của Trung tâm Dịch vụ tài chính Hà Giang như sau:

STT

Giá trị tài sản sau thực hiện

Mức thu tiền dịch vụ

1

Dưới 30 triệu đồng

300.000 đồng

2

Từ 30 triệu đồng đến dưới 110 triệu đồng

500.000 đồng

3

Từ 110 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng

0,52%

4

Từ 150 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

0,42%

5

Từ 200 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng

0,40%

Trường hợp tái cung cấp mức thu tính bằng 50% mức thu đã cung cấp trước đó trong cùng 1 hổ sơ tại cùng thời điểm.

Điều 2: Trung tâm Dịch vụ tài chính Hà Giang có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và thanh quyết toán các khoản thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin giá theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Sở, Trung tâm Dịch vụ tài chính căn cứ quyết định thi hành./.

Giám Đốc

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hương