Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1510/2001/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀBÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI CHẾ ĐỘTHÔNG TIN, BÁO CÁO BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 516/2000/QĐ-NHNN1
NGÀY 18/12/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệmquản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay huỷ bỏ các quy định về báocáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại Chế độthông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Giao Vụ Kế toán - Tài chính:

1. Nghiên cứu, soạn thảo trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcký ban hành "Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước".

2. Căn cứ quy định tại các quy chế và chế độ kế toán nghiệpvụ của Ngân hàng Nhà nước đã ban hành, có hướng dẫn bằng văn bản về việc lập,gửi, nhận các báo cáo kế toán khác để các đơn vị Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụKế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Cục trưởng Cục Công nghệTin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốcchi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.