THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1510/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 38/UBND-NC ngày11 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1429/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 10 năm 2007)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TTg , ngày 12/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

01. Trưởng Mầm non Hoa Hồng, xãQuảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

02. Trưởng Mần non Đại Đồng,huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

03. Trưởng Tiểu học Cao Đức,huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

04. Trường Tiểu học thị trấn PhốMới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

05. Trường Tiểu học Phượng Mai,huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

06. Trường Tiểu học Đình Bảng,huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

07. Trường Tiểu học Phú Hòa B,huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

08. Trường Tiểu học Tam Đa số 1,huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

09. Trường Trung học cơ sở LêVăn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

10. Trường Trung học cơ sở huyệnTiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

11. Trường Trung học cơ sở TamSơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

12. Trường Trung học phổ thôngLý Thái Tổ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

13. Trường Trung học phổ thôngQuế Võ số 1, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

14. Phòng Giáo dục và Đào tạohuyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Đã có thành tích trong công tácgiáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

15. Ông Nguyễn Hữu Sánh, Hiệutrưởng Trường Tiểu học Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

16. Ông Tống Văn Huấn, Giáo viênTrường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

17. Ông Phạm Văn Tiến, Giáo viênTrường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

18. Bà Nguyễn Thị Cạnh, Hiệutrưởng Trường Mần non Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Đã có thành tích trong công tácgiáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.