UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 09 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH; 26 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 10 THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNHTHÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt kế hoạchthực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhànước giai đoạn 2007-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Tờ trình số 838/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2013 và ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09(chín) thủ tục hành chính mới ban hành; 26 (hai mươi sáu) thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung; 10 (mười) thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (Thực hiện);
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Long - Trưởng phòng KTN;
- Đ/c Phúc – PTP Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN