THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1511/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄNNHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủyban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Namtại Tờ trình số 2948/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Bộ Nội vụtại Tờ trình số 3005/TTr-BNV ngày 22 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danhỦy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 để nhận nhiệm vụmới đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Ngô Quý Đức, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh Quảng Nam;

2. Ông Trần Đình Tùng, nguyên Giám đốc Sở Tài chínhtỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng