ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/QĐ-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY CHẾ BAN TỔCHỨC ĐIỀU HÀNH TRỰC TIẾP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phươngđược Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Khám chữa bệnh cho ngườinghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 ngày 10 tháng 2002 của Thủ tướng Chínhphủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủvề khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 08tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Quản lý và Ban Tổchức điều hành trực tiếp Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trìnhsố 2879/TTr-SYT ngày 14/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Ban Tổ chức điều hành trựctiếp Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng

Nơi nhận:
- Như Điều;Y tế;- Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: HC-TC.

KT.CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Bình

QUY CHẾ

BAN TỔ CHỨC ĐIỀUHÀNH TRỰC TIẾP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của UBNDtỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quỹ Khám,chữa bệnh cho người nghèo là Quỹ của Nhà nước được hình thành từ các nguồn:Ngân sách Nhà nước trung ương, ngân sách địa phương và nguồn huy động đóng gópcủa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý,hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Điều 2: Các cơ sởkhám, chữa bệnh của Nhà nước từ Trạm Y tế xã đến bệnh viện tuyến tỉnh thực hiệnchế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 33/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyếtđịnh số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ vàcác quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Quỹ Khám, chữa bệnh cho ngườinghèo được đặt tại Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức, quản lý,điều hành Quỹ theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Ủy ban nhân dântỉnh.

Điều 4: Quỹ Khám, chữa bệnh cho ngườinghèo được sử dụng chi mua thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ hỗ trợ khám, chữabệnh cho người nghèo theo quy định hiện hành đối với các đối tượng theo quyđịnh tại Điều 1 của Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định hình thành bộ máy quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo, gồm:

- Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho ngườinghèo tỉnh An Giang theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh An Giang.

- Ban Tổ chức điều hành trực tiếp Quỹ, khám chữabệnh cho người nghèo tỉnh theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Ủyban nhân dân tỉnh An Giang.

Chương II

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN QUẢNLÝ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO

Điều 6: Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnhcho người nghèo là Ban liên ngành, đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dântỉnh, hằng năm có trách nhiệm xem xét, kiểm tra báo cáo quyết toán Quỹ Khám,chữa bệnh người nghèo trên địa bàn tỉnh do Ban Tổ chức điều hành trực tiếp QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo lập.

Điều 7: Trách nhiệm của các thành viêntrong Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh.

1. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Quỹ Khám,chữa bệnh cho người nghèo có trách nhiệm:

a. Tổ chức quản lý, điều hành trực tiếp Quỹ quaBan Tổ chức điều hành trực tiếp Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo; chi trảcác chế độ hỗ trợ cho người nghèo hàng năm theo quy định; lập, phân bổ, giao dựtoán và xét duyệt quyết toán Ban Tổ chức điều hành trực tiếp Quỹ Khám, chữabệnh cho người nghèo theo quy định phân cấp quản lý ngân sách của Luật ngânsách nhà nước và Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tàichính.

b. Hướng dẫn các đơn vị khám, chữa bệnh của Nhànước thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Thông tư liên tịch số 33/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyếtđịnh số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợpvới các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã hàng năm rà soát xác địnhhộ nghèo và tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên trong hộ nghèođược ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

3. Sở Tài chính hàng năm cân đối các nguồn, đảmbảo đủ kinh phí cho Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo phục vụ khám, chữa bệnhcho người nghèo.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhkết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động đóng gópcủa các tổ chức kinh tế - xã hội, các tập thể, cá nhân trong tỉnh, trong nướcvà nước ngoài đóng góp hỗ trợ xây dựng Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Chương III

QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CỦA CÁCTHÀNH VIÊN TRONG BAN TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH TRỰC TIẾP QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH NGƯỜINGHÈO

Điều 8: Thành phần Ban Tổ chức điều hành trựctiếp Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo

Ban Tổ chức điều hành trực tiếp Quỹ Khám, chữabệnh cho người nghèo được thành lập theo Quyết định số số 488/QĐ-UBND ngày 08tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phần Ban Tổ chức điều hànhtrực tiếp Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo gồm Giám đốc Sở Y tế là TrưởngBan, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách công tác khám, chữa bệnh là Phó Trưởng Ban,Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế là thành viên thường trực, các chuyênviên của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Y, Kế toán và Thủ quỹ.

Điều 9: Chức năng

Ban Tổ chức Điều hành trực tiếp Quỹ Khám, chữabệnh cho người nghèo có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnhcho người nghèo của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý Quỹ nóichung, đồng thời có trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành Quỹ theoQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 10: Nhiệm vụ

Ban Tổ chức điều hành trực tiếp Quỹ khám, chữa bệnhcho người nghèo có các nhiệm vụ như sau:

1. Trực tiếp điều hành và quản lý chi tiêu Quỹkịp thời đúng chế độ quy định, mang lại hiệu quả cao, phục vụ tốt cho công tácchăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Hướng dẫn các đơn vị trực tiếp sử dụng kinhphí của Quỹ, tổ chức xây dựng dự toán thu chi trên địa bàn, tổng hợp thành dựtoán chung của Quỹ trong toàn tỉnh (bao gồm kinh phí quản lý Quỹ) gửi Sở Y tếxem xét, tổng hợp chung với dự toán chi sự nghiệp y tế hằng năm, gửi Sở Tàichính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dântỉnh phê duyệt để được bố trí dự toán theo phân cấp quản lý ngân sách.

3. Phân bổ dự toán ngân sách của Quỹ hàng quí,năm cho các đơn vị trực tiếp sử dụng và tổ chức thực hiện sau khi thông qua BanQuản lý Quỹ của tỉnh.

4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động vềmặt tài chính của Quỹ, đề xuất các phương án và biện pháp nhằm từng bước đổimới cơ chế quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, đúng chế độ quyđịnh.

5. Tổ chức kiểm tra định kỳ các đơn vị trực tiếpsử dụng Quỹ về việc sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao…, giám định các chi phíkhám, chữa bệnh theo định kỳ hàng quí.

6. Tổ chức hạch toán, quyết toán Quỹ theo quyđịnh tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chínhvề ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyếtđịnh số 19/2006/QĐ-BTC Tổng hợp báo cáo quyết toán với Sở Y tế theo Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính.

7. Căn cứ vào khả năng tài chính của Quỹ, thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng, mức và quy trình xét duyệtviệc các chế độ hỗ trợ viện phí từ Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo cho cácđối tượng được thụ hưởng.

Điều 11: Tổ chức của Ban Tổ chức điều hànhtrực tiếp Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

1.Tại Sở Y tế:

a. Thành lập Ban Tổ chức điều hành trực tiếp QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo (Có một biên chế làm kế toán chuyêntrách hưởng lương theo quy định, các thành viên còn lại khác kiêmnhiệm).

b. Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo được đặttại Sở Y tế, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

2.Tại các cơ sở khám chữa bệnh trongtỉnh(các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí quỹ):

a. Tuyến tỉnh:

- Bệnh viện phân công một cán bộ trong Ban lãnhđạo chịu trách nhiệm quản lý Quỹ.

- Bệnh viện phân công một kế toán kiêm nhiệmtheo dõi kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

b.Tuyến huyện, thị xã, thành phố:

- Bệnh viện phân công một cán bộ trong Ban lãnhđạo chịu trách nhiệm quản lý Quỹ.

- Bệnh viện phân công một kế toán kiêm nhiệmtheo dõi kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

3. Kinh phí hoạt động:

Trong dự toán kinh phí sự nghiệp y tế tập trunghàng năm của ngành Y tế, Ban Tổ chức điều hành Quỹ Khám, chữa bệnh cho ngườinghèo chịu trách nhiệm lập dự toán trình cho cấp trên phê duyệt và điều hành,quản lý chi tiêu.

Để tạo điều kiện phục vụ và hoàn thành tốt nhiệmvụ quản lý kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, Ban Tổ chức điều hành trựctiếp Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo Sở Y tế hợp đồng 01 kế toán chuyêntrách (hưởng lương hệ số theo quy định hiện hành).

Chương IV

QUAN HỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 12:

1.Ban Tổ chức điều hành Quỹ Khám, chữabệnh cho người nghèo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh thôngqua Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

2.Ban Tổ chức điều hành trực tiếp QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Banquản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh.

3.Ban Tổ chức điều hành trực tiếp QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo có mối quan hệ phối hợp với các phòng nghiệpvụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trong việc tổchức thực hiện theo Thông tư liên tịch số 33/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyếtđịnh số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

4.Ban Tổ chức điều hành trực tiếp QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụđối với các đơn vị trực thuộc có sử dụng Quỹ trên địa bàn tỉnh.

Điều 13:

1. Định kỳ mỗi 06 tháng, Ban Tổ chức điều hànhtrực tiếp Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tổ chức họp để báo cáo tình hìnhhoạt động, sử dụng Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo của các cơ sở khám, chữabệnh Nhà nước và đề xuất phương hướng cho thời gian tới cho Phó Trưởng Banthường trực. Đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhvà các thành viên trong Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo.

2.Định kỳ hàng năm, Ban Quản lý QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo tổ chức họp để nghe Ban Tổ chức điều hành trựctiếp Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo báo cáo những việc đã thực hiện trongthời gian qua, và đề xuất phương hướng cho thời gian tới.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14:

1.Quy chế này thay thế Quy chế Tổ chứcvà hoạt động của Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh An Giang banhành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy bannhân dân tỉnh An Giang.

2. Các thành viên trong Ban Quản lý Quỹ Khám,chữa bệnh cho người nghèo tỉnh An Giang, Ban Tổ chức điều hành trực tiếp QuỹKhám, chữa bệnh cho người nghèo chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3.Trong quá trình tổ chức, thực hiện cónhững vấn đề phát sinh, Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh AnGiang sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.