THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1512/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGNHẬN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc giavề nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một sốtiêu chí về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và côngbố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6147/TTr-BNN-VPĐP ngày 20 tháng7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công nhận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Điều 2.Giao

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýban hành.

Điều 4. Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thànhviên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Chủ tịch


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;Cố vấn BCĐ TW, VPĐP (Bộ NN& PTNT);tịch nước;UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; NN&PTNT, Chi cục PTNT tỉnh Vĩnh Phúc;V.III, TGĐ Cổng TTĐT;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ