THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1512/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 131/BCA (X15) ngày 04 tháng 10năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1465/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Bộ Công an (códanh sách kèm theo), đã có thành tích trong cuộc đấu tranh phòng chống tộiphạm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-TTg , ngày 12/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

Tập thể:

1. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II,Công an tỉnh Tuyên Quang;

Cá nhân:

1. Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Độiphó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang;

2. Thiếu tá Nguyễn Tiến Duy, cánbộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang;

3. Đồng chí Đỗ Văn Toán, nguyênTrưởng Công an huyện Hàm Yên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.