ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤCCÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ,TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồnnộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 344/TTr-SNV ngày 05 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộplưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồnnộp lưu tài liệu có trách nhiệm chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; lựa chọntài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theoquy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔCHỨC Ở CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯUTRỮ LỊCH SỬ TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Các cơ quan, tổ chức

Địa phương

I. Danh mục các cơ quan trong tổ chức bộ máy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố

1. Hội đồng nhân dân

2. Văn phòng HĐND và UBND

3. Phòng Nội vụ

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

5. Phòng Tư pháp

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng (trừ thành phố Quy Nhơn, thị xã

An Nhơn và huyện Hoài Nhơn)

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

10. Phòng Văn hóa và Thông tin

11. Phòng Y tế

12. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Thanh tra

14. Tòa án nhân dân

15. Viện kiểm sát nhân dân

16. Chi cục Thi hành án

17. Chi cục Thuế

18. Chi cục Thống kê

19. Kho bạc Nhà nước

20. Bảo hiểm xã hội

21. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

22. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23. Hạt Kiểm lâm (riêng huyện Tuy Phước và thành phố Quy

Nhơn là Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn)

11 huyện, thị xã, thành phố

24. Phòng Kinh tế

25. Phòng Quản lý đô thị

Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn

II. Tổ chức xã hội cấp huyện hoạt động bằng ngân sách nhà nước

Hội Chữ thập đỏ

11 huyện, thị xã, thành phố

III. Danh mục các tổ chức sự nghiệp tiêu biểu, điển hình ở các huyện, thị xã, thành phố

1. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao

2. Trung tâm Y tế

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất

6. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

11 huyện, thị xã, thành phố

7. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

8. Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần

Huyện Hoài Nhơn

9. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong

10. Ban Quản lý cấp và thoát nước

Huyện Tây Sơn

11. Ban Quản lý Cụm công nghiệp

Huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, thị xã An Nhơn

12. BQL Chợ Khu 6

13. BQL Chợ đầm Đống Đa

Thành phố Quy Nhơn