UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Điều 24 Luật Nghĩa vụ quân sự;

Xét đề nghị của Ông Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng tại tờ trình số 1149/ TT-BCH ngày 11 tháng 8 năm 1999 về việc kiện toàn, tăng cường sự hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông (bà) sau đây là ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố

  1. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố - Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự
  2. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố - Phó Chủ tịch Thường trực
  3. Giám đốc Công an thành phố - Uỷ viên
  4. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - Uỷ viên
  5. Giám đốc Sở Y tế thành phố - Uỷ viên
  6. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội - Uỷ viên
  7. Giám đố Sở Văn hoá – Thông tin - Uỷ viên
  8. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Uỷ viên
  9. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc - Uỷ viên

10- Chủ tịch Hội Nông dân - Uỷ viên

11 - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Uỷ viên

12 - Chủ tịch Liên đoàn lao động - Uỷ viên

13 – Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Uỷ viên

Điều 2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân thành phố:

1 – Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyên, thị xã

2 – Xem xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định của uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã về việc gọi, hoãn gọi công dân nhập ngũ và miễn làm nghĩa vụ quân sự

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, các uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố nêu ở điều 1, các nghành thành viên căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng