ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc “quy định các tuyến, trục đường phố chính tại thành phố đồng hới”

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới tại Tờ trình liên ngành số: 284/TTrLN-SXD-UBND TPĐH ngày 16 tháng 05 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định các tuyến, trục đường phố chính tại TP Đồng Hới gồm:

1. Lý Thường Kiệt.

2. Hùng Vương.

3. Quang Trung.

4. Trần Hưng Đạo.

5. Hữu Nghị.

6. Nguyễn Hữu Cảnh.

7. Các tuyến, trục đường phố có bề rộng nền đường từ 30 m trở lên theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (chưa có tên).

8. Tuyến từ biển Bảo Ninh - Trần Hưng Đạo - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng - Ngã 3 Phú Quý.

9. Tuyến từ Cầu Dài - Hương Giang - Nguyễn Du - Trương Pháp - Quang Phú.

Điều 2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên các tuyến, trục đường phố chính tại thành phố Đồng Hới thực hiện theo Điều 21 của Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Pham Lâm Phương