ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1515/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI NGÀNHĐÁNH BẮT VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN Ở THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ bản tuyên bố của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chínhsách đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam ngày 25-9-1976 ;
- Để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy khôi phục và phát triển lực lượng đánh bắtcá ở thành phố, phục vụ cải thiện đời sống nhân dân,
- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thànhphố và ông Giám đốc Sở Thủy sản Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay Sở Thủy sảnđược phép tiến hành thực hiện công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngànhđánh bắt và chế biến thủy hải sản ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thi hành theonhư văn bản “Quy định tạm thời về một số điều cụ thể trong cải tạo và xây dựngngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở Thành phố”.

Điều 2.- Ông Trưởng BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Giám đốcSở Thủy hải sản Thành phố Hồ Chí Minh có mhiệm vụ hướng dẫn thực hiện bản Quyđịnh tạm thời theo như điều 1 của quyết định này.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Cải tạo công thươngnghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Thủy sản Thành phố và đồng chíChủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỘTSỐ ĐIỀU CỤ THỂ VỀ CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG NGÀNH ĐÁNH BẮT VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN ỞTHÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo quyết định số 1515/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phốngày 22-11-1977)

Ngành đánh bắt và chế biến thủysản ở thành phố ta đã có bước phát triển, phương tiện cơ giới hóa đã được ápdụng tương đối phổ biến, rộng rãi.

Từ sau ngày giải phóng, Nhà nướccó chủ trương khôi phục và phát triển sản xuất nghề cá. Nhiều chủ tàu và anh emngư phủ trở lại làm nghề, tích cực góp phần khôi phục và phát triển kinh tếchung của đất nước, nhưng còn nhiều chủ tàu vì nhiều lý do chưa đem hết phươngtiện và khả năng của mình để góp phần thúc đẩy sản xuất.

Để nhanh chóng phát triển ngànhđánh bắt và chế biến thủy hải sản. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tạm thờimột số điều cụ thể thi hành chánh sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngànhđánh bắt và chế biến thủy hải sản.

I.- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

Tiến hành cải tạo và tổ chức sắpxếp lại toàn ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở thành phố nhằm huy độngđược toàn bộ lực lượng đánh bắt và chế biến của tất cả các nhà kinh doanh thủyhải sản ở thành phố ; xây dựng một lực lượng đánh bắt cá lớn mạnh, tăng nhanhsản lượng đáp ứng nhu cầu cá của nhân dân thành phố một mức nhứt định ; từngbước ổn định đời sống, giải quyết công ăn việc làm cho ngư phủ và chủ phươngtiện ; đồng thời góp phần tích cực bảo vệ an ninh chính trị trên sông, biển.

Để đạt được mục đích đã nêutrên, phải nỗ lực thực hiện có kết quả các yêu cầu sau đây :

1/ Kết hợp chặt chẽ giữa cải tạoquan hệ sản xuất với tổ chức sắp xếp lại toàn ngành thủy sản thành phố, gắn bómật thiết về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Nhà nước, công nhân vànghiệp chủ trên cơ sở mọi người đều được sử dụng đúng mức về trí tuệ, tài năng,phương tiện, vốn liếng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, tất cả đều được hưởngquyền lợi trước mắt và lâu dài cả về đời sống vật chất và tinh thần một cáchhợp lý, để lực lượng đánh bắt ngày càng được phát triển.

2/ Nhanh chóng khôi phục, giữvững và phát triển phương tiện đánh bắt, bao gồm : tàu thuyền hành nghề trênsông, biển, bến cảng, ụ bãi sửa chữa, đóng mới, cơ sở hậu cần, .. và phát huytrình độ, năng lực kỹ thuật về đánh bắt, sản xuất lưới, ngư cụ, sửa chữa vàquản lý nghiệp vụ để đảm bảo sản lượng ngày càng tăng.

3/ Củng cố và phát triển tổ chứcquốc doanh ; xây dựng tổ chức công tư hợp doanh và khẩn trương thành lập tổ đoànkết sản xuất; tăng cường bộ máy quản lý ; xây dựng đội ngũ công nhân đông về sốlượng, vững mạnh về chính trị, tiến hành tổ chức đoàn thể quần chúng rộng rãi,chặt chẽ ; phát huy cao độ quyền làm chủ tập thể của công nhân lao động, đề caotinh thần phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quyhợp đồng, giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt ; đồng thời chống những mặt tiêu cực :không tiếp tay với bọn xấu, không làm ăn gian dối, móc ngoặc và sa đọa trongsinh hoạt, v.v…

II.-CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH,HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP LỚN TIẾN HÀNH CẢI TẠO XÂY DỰNG NGÀNH THỦY SẢN THÀNH PHỐ

A. Đối với tàu thuyền đánh bắt

Tiến hành củng cố đoàn tàu đánhcá quốc doanh trên cơ sở những phưong tiện đã có, đồng thời tiến hành mua hoặctrưng mua những tàu thuyền của chủ tư sản hoặc tiểu chủ có phương tiện mà khônghành nghề hoặc muốn bán lại cho Nhà nước ; tích cực nghiên cứu điều chỉnh hợplý số tàu thuyền đánh bắt cá do các ngành, các quận, huyện đang còn tạm giữ màchưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng khả năng…, tập trung các phương tiện đógiao cho Sở Thủy sản tổ chức đánh bắt, mặt khác ra sức tu bổ những tàu thuyềncòn hư hỏng và cho đóng mới một số để tăng lên được trên 50 chiếc quốc doanhtrong năm 1978.

Ngoài ra, những tàu thuyền vàmáy móc thiết bị, dụng cụ hành nghề của chủ tư nhân vắng mặt hay chưa đủ tưcách về quyền sở hữu hoặc còn chờ xử lý có tính chất phức tạp thì tạm thờitrưng dụng hoặc trưng thuê đưa đi đánh bắt.

B. Nhanh chóng thực hiện ngaymột, hai cơ sở công tư hợp doanh tàu thuyền đánh bắt để sớm có thực tế triểnkhai cho toàn thành

Công tư hợp doanh tàu đánh bắtcá được xây dựng trên cơ sở một số chủ tư sản hoặc tiểu chủ cùng hợp doanh vớiNhà nưóc theo chính sách đã ban hành, tùy điều kiện cụ thể mà tổ chức mỗi côngtư hợp doanh với một số lượng phù hợp.

Các đoàn tàu công tư hợp doanhchịu sự quản lý trực tiếp của Sở Thủy sản thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn đưa vào công tư hợp doanhđược động viên từ các nhà kinh doanh ngư nghiệp bỏ vào, gồm có tàu thuyền, máymóc thiết bị, lưới, ngư cụ, kể cả phụ tùng sửa chữa còn dự trữ ; nếu chủ phươngtiện bỏ thêm vốn bằng tiền mặt và kim loại quý càng được hoan nghênh. Sau mộtthời gian, chủ phương tiện bỏ thêm vốn sẽ được số lãi cao hơn số vốn hợp doanhban đầu. Nhà nước, ngư phủ và chủ phương tiện cùng bàn bạc để định giá vốn banđầu cho thật thỏa đáng và sát hợp.

- Lãi, sẽ được chia cho chủphương tiện đúng theo chính sách công tư hợp doanh của Nhà nước phù hợp vớiđiều kiện và hoàn cảnh của thành phố.

- Tùy hoàn cảnh và điều kiện cụthể, xí nghiệp công tư hợp doanh có thể giao cho chủ tàu thuyền và gia đình họphụ trách trực tiếp việc giữ gìn, bảo dưỡng phương tiện đánh bắt ; xí nghiệp sẽnghiên cứu xếp công đặt việc theo khả năng, trình độ của chủ phương tiện vàngười trong gia đình được tham gia lao động một cách hợp lý.

- Các thành viên của công tư hợpdoanh, được bồi dưỡng về chính trị và nghiệp vụ, và tùy theo khả năng nghềnghiệp, trình độ quản lý, phẩm chất đạo đức tốt, được công nhân tín nhiệm, sẽđược cử vào các chức vụ lãnh đạo các cấp thuộc tổ chức công tư hợp doanh.

C. Nỗ lực hoàn thành việc đưatoàn bộ tàu đánh bắt vào các tổ đoàn kết sản xuất

1/ Tổ đoàn kết sản xuất là mộttổ chức tập thể bao gồm những ngườI tiểu chủ bỏ vốn bằng phương tiện kinh doanhnghề đánh bắt cá như tàu thuyền, lưới, ngư cụ, máy móc thiết bị …, và nhữngcông nhân, ngư phủ bỏ sức lao động và nghề nghiệp của mình vào, trên nguyên tắctự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi.

2/ Tổ đoàn kết sản xuất có tráchnhiệm giữ vững và phát triển phương tiện sản xuất, đoàn kết tương trợ trong sảnxuất, trong đời sống, chống mọi biểu hiện tiêu cực phát sinh, đồng thời tíchcực góp phần giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị trên mặt biển.

3/ Thu nhập của các tổ đoàn kếtsản xuất được phân chia theo sản phẩm thu hoạch, sau khi đã bỏ vào các quỹ choyêu cầu xây dựng tái sản xuất, phúc lợi tập thể và các chi phí khác của tổ.

- Tổ đoàn kết sản xuất được cơquan Nhà nước cho phép và hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức hoạt động ; tổ chịu sựquản lý chặt chẽ của cơ quan Nhà nước về mọi mặt (tổ chức quản trị, nhân sự ;sử dụng và bảo vệ phương tiện ; cung cấp nguyên nhiên vật liệu ; hướng dẫn kếhoạch điều độ ; quy định chế độ tài chánh – ngân hàng và thu mua sản phẩm,v.v..).

- Sở Thủy sản Thành phố có tráchnhiệm tổ chức, xây dựng các tổ đoàn kết sản xuất ngày một vững mạnh về mọi mặt; giải quyết hợp lý những khó khăn ban đầu và tạo điều kiện thuận lợi cho tổphát huy hết tinh thần và năng lực để sản xuất ngày càng nhiều, làm cho đờisống vật chất và tinh thần của tổ viên ngày càng cao, trình độ nghiệp vụ khôngngừng phát triển.

D/ Riêng đối với loại tàu thuyềnnhỏ đánh bắt cá trên sông, thì quận, huyện tiến hành cải tạo và sắp xếp tổ chứclại dưới các hình thức thích hợp như tổ đoàn kết sản xuất, hợp tác xã, v.v..nhằm giữ vững và từng bước phát triển số lượng tàu thuyền đánh bắt, cung cấp cácho nhân dân trong quận, huyện và góp phần tăng số lượng cá đánh bắt chung củathành phố.

E/ Đối với cơ sở hậu cần, ụ bãisửa chữa và bến cảng :

1. Cơ sở hậu cần, ụ bãi sửa chữa:

Thực hiện công tư hợp doanh vớicác cơ sở sửa chữa, các ụ bãi có triển đà vĩnh cửu hoặc bán vĩnh cửu, nghiêncứu đầu tư mở rộng nhằm đảm bảo phục hồi, sửa chữa và đóng mới cho toàn bộ tàuthuyền đánh bắt cá của thành phố.

- Các cơ sở nhỏ được Nhà nướcgiúp đỡ, hướng dẫn để phục hồi và phát triển sản xuất theo quy định về chínhsách gia công của Nhà nước, được đưa dần vào dây chuyền sản xuất của các xínghiệp quốc doanh nhằm đảm bảo năng suất, giữ vững tay nghề và công ăn việc làmcho công nhân, tiểu chủ theo hướng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2/ Nhanh chóng cải tạo và xâydựng bến cảng, bãi đậu cho thuyền đánh bắt, đảm bảo một bước cho yêu cầu pháttriển toàn bộ lực lượng tàu quốc doanh, công tư hợp doanh, các đoàn tàu hợp tác(tổ đoàn kết sản xuất). Nghiên cứu điều chỉnh những cơ sở bến bãi hiện có domột số ngành sử dụng không hợp lý hoặc không hết khả năng để xây dựng cơ sở banđầu cho ngành thủy sản thành phố. Thực hiện việc thống nhất sử dụng cảng cáChánh Hưng cho yêu cầu của đánh bắt của Sở Thủy sản và là nơi tập trung nguồn hàngvà phân phốI của Sở Thương nghiệp cho toàn thành phố.

F/ Đối với cơ sở đông lạnh vàchế biến nước mắm của tư nhân :

1. Tiến hành cải tạo và tổ chứcsắp xếp lại toàn bộ cơ sở đông lạnh hiện có ở thành phố nhằm đảm bảo dự trữ vàphục vụ hàng ngày cho nhân dân về hàng tươi sống thủy hải sản, vừa để phục vụcho việc giữ gìn phẩm chất hàng xuất khẩu.

Với những cơ sở đông lạnh lớnthì làm công tư hợp doanh với từng hộ ; với những cơ sở vừa hoặc nhỏ, thì xemxét cụ thể để có thể tổ chức 2 hoặc 3 cơ sở thành một công tư hợp doanh.

Trong khi tiến hành cải tạo cáccơ sở xí nghiệp lạnh và đông lạnh, cần có sự tính toán, cân nhắc kỹ về nhu cầuthực tế của ngành đến đâu thì tổ chức sắp xếp sử dụng đến đó ; không để khi tổchức rồi lại trở thành gánh nặng cho Nhà nước và cũng không thể để sót 1 cơ sởnào bị mai một hay đình trệ sản xuất.

Trong trường hợp riêng lẻ, nếucó nhà kinh doanh nào muốn chuyển cả phưong tiện máy móc, gia đình đi xây dựngvùng kinh tế mới hoặc hồi hương lập nghiệp ở những tỉnh có điều kiện sản xuấtvà được chánh quyền địa phương nhất trí, thì cần nghiên cứu điều chỉnh cho thậtphù hợp.

2. Toàn bộ các cơ sở chế biếnnước mắm đều do Sở Thủy sản tiến hành cải tạo và tổ chức sắp xếp lại toàn ngànhtheo yêu cầu động viên toàn bộ khả năng của ngành này để cung cấp cho nhân dânthành phố, vừa đảm bảo phẩm chất và số lượng ngày càng tăng, đồng thời đáp ứngmột phần cho yêu cầu xuất khẩu. Nên dành một vài cơ sở cho Sở Thương nghiệptiến hành cải tạo và xây dựng để giải quyết chế biến số cá không thể phân phốitiêu dùng được.

Thực hiện công tư hợp doanh vớitừng hộ tư sản và tiểu chủ có cơ sở chế biến lớn ; với những cơ sở vừa và nhỏcần nghiên cứu tổ chức hai, ba, bốn cơ sở thành một cơ sở công tư hợp doanh chophù hợp.

Mọi chính sách, ngành chủ quảnnghiên cứu áp dụng thật phù hợp với công nhân và các nhà kinh doanh ngành chếbiến nước mắm.

G. Ra sức xây dựng Chi bộ Đảng,các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục ý thứccảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh trên biển, xác lập được sự lãnh đạo củaĐảng và cơ chế chuyên chính vô sản tron toàn bộ ngành thủy hải sản thành phố,phát huy vai trò làm chủ tập thể của công nhân ngư phủ, không ngừng cải thiệnđời sống cho họ và gia đình.

1. Quá trình cải tạo là quátrình dồn sức của ngành chủ quản cùng với các ngành, đoàn thể, tổ chức tăngcường cán bộ đảng viên, cán bộ công đoàn, đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhđể vừa thực hiện cải tạo vừa xây dựng phát triển lực lượng trong phong trào.

2. Lực lượng công nhân, ngư phủđánh bắt là vốn qúy cho yêu cầu xây dựng phát triển ngành thủy sản thành phố,phải được chăm sóc, bồi dưỡng và đào tạo phát triển lên kịp nhiệm vụ.

Phải giáo dục phát động côngnhân, ngư phủ về ý thức giai cấp, về vai trò làm chủ của công nhân trong chế độxã hội chủ nghĩa, mạnh dạn tuyển chọn những công nhân, ngư phủ ưu tú đưa lênphụ trách các tổ, đội sản xuất, và giao cho công nhân có trọn quyền bảo vệ, sửdụng, quản lý, làm chủ trên từng tàu trong các đoàn tàu quốc doanh, công tư hợpdoanh, tổ đoàn kết sản xuất… ; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện ngắnngày, dài ngày để cho công nhân, cán bộ và nhân viên kỹ thuật của ngành thủysản học tập.

Chú trọng đúng mức việc chăm lođời sống cho công nhân, ngư phủ ; mọi công nhân, ngư phủ, nhân viên kỹ thuậtcần được nghiên cứu xếp công đặt việc ; tùy điều kiện của các hình thức cải tạomà xem xét từng người xếp họ vào biên chế Nhà nước hoặc ký hợp đồng lương sảnphẩm… Ngoài ra phải quan tâm đúng mức việc cung cấp nhu yếu phẩm và nơi ăn chốnở của công nhân ngư phủ, phải có chế độ phụ cấp, tiền thưởng để vừa đáp ứng nhucầu tối thiểu và phát huy khả năng của mọi người, đồng thời cũng là khuyếnkhích hết mức yếu tố tích cực trong đội ngũ công nhân, ngư phủ.

H. Quá trình cải tạo ngành thủysản thành phố là quá trình đẩy mạnh tăng năng suất, phát huy sáng tạo kỹ thuật,giữ vững, củng cố, xây dựng nền nếp kỷ luật lao động xã hội chủ nghĩa, bảo vệtài sản Nhà nước và tập thể, chống mọi biểu hiện tiêu cực : thoái hóa, mócngoặc, v.v…

Trong hoàn cảnh nền kinh tế củata còn nhiều khó khăn, ngành thủy sản còn nhiều mặt yếu, phải ra sức động viênmọi người, mọi lực lượng trong ngành phát huy sáng tạo, phát triển kỹ thuật,nâng cao hiệu suất đánh bắt. Nhà nước khuyến khích, khen thưởng xứng đáng bằngmọi hình thức, bằng quà vật, tiền, v.v… cho những cá nhân xuất sắc, tập thểcông nhân thủy thủ, từng tàu, từng tổ đoàn kết sản xuất, từng đội… có thànhtích tăng năng suất vượt chỉ tiêu, tiết kiệm xăng dầu, bảo quản tàu thuyền,lưới, ngư cụ tốt…

Tích cực xây dựng đội ngũ côngnhân, thủy thủ, những tập đoàn, tổ đoàn kết sản xuất… có ý thức kỷ luật tốt,thực hiện nghiêm minh mọi luật lệ của Nhà nước, mọi nội quy kỷ luật đã đề ra,chống mọi biểu hiện thoái hóa móc ngoặc đưa hàng cho bọn gian thương, bọn xấugây rối loạn thị trường phá hoại cách mạng.

III.- TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰCHIỆN.

1. Phải làm quán triệt những chủtrương, chính sách cải tạo, xây dựng ngành thủy sản thành phố đến các cấp Quậnủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã trực tiếp tham gia cảitạo ngành này, biến những chủ trương, chính sách thành kế hoạch chỉ đạo thựchiện của quận, huyện và các ngành, ban, sở có liên quan.

2. Liên hiệp Công đoàn thànhphố, Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Sở Thủy sản nỗ lực xâydựng lực lượng công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đảm bảo trongmột thời gian nhất định có được một lực lượng mạnh làm nền tảng cho việc nắmchắc từng tàu, từng đội đánh bắt trên biển. Qua đó mà chọn lọc những phần tử ưutú, tuyên truyền giáo dục, đưa vào Đảng và đào tạo thành một đội ngũ cán bộ,nhân viên kỹ thuật đánh bắt mới của chế độ xã hội chủ nghĩa.

3. Các đoàn thể phụ nữ, Mặt trậnTổ quốc, Ban liên lạc công thương, Sở Văn hóa và thông tin… vừa tuyên truyềnvừa đi sâu giải thích, vận động các nhà tư sản, tiểu chủ… để thực sự làm thămnhập chính sách và đưa họ vào thực hiện cải tạo – xây dựng ngành thủy sản thànhphố có kết quả tốt.

4. Ban Cải tạo công thươngnghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Sở Thủy sản có kế hoạch phổ biến, hướng dẫncho các quận, huyện và các ngành có liên quan nắm được chủ trương, chính sáchcải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành đánh bắt ở thành phố và tiếp tục nghiêncứu những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình cải tạo, báo cáo và đề xuất ýkiến trình với Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời để có quyết địnhtiếp theo.

5. Sở Thủy sản có trách nhiệmphổ biến, giáo dục hướng dẫn cho tất cả chủ tàu tư nhân, ngư phủ, công nhân vàchủ cơ sở sản xuất, sửa chữa… thông suốt chủ trương, chính sách này để họ tíchcực thực hiện ; đồng thời tập trung những ý kiến chính đáng để bổ sung và chấnchỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện.

6. Các cơ quan có trách nhiệm vàquận, huyện tiếp tục nghiên cứu để có những chính sách cụ thể thật phù hợptrong quá trình vận dụng thực hiện cải tạo và xây dựng ngành đánh bắt và chếbiến thủy hải sản có kết quả và nhanh chóng phát triển.