ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤPĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh về tổ chức và chế độ phụ cấp đốivới lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 31/10/2011của UBND tỉnh về việcđiều chỉnh phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố;

Theo Công văn số 165/HĐND-CTHĐ ngày 16/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp đối với lựclượng bảo vệ dân phố;

Xét đề nghị của Công an tỉnhtại Tờ trình số 218/TTr-PC64 ngày 6/5/2013 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 2076/TTr-STC-QLNS ngày 5/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ởphường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng,cụ thể như sau:

1. Trưởng ban Bảo vệ dân phố:

Hệ số 0,55 x 1.050.000 đ = 577.500đồng;

2. Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố:

Hệ số 0,5 x 1.050.000 đ = 525.000đồng;

3. Ủy viên kiêm Tổ trưởng Bảo vệ dân phố:

Hệ số 0,45 x 1.050.000 đ = 472.500đồng;

4. Tổ viên Bảo vệ dân phố:

Hệ số 0,40 x 1.050.000 đ = 420.000đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 1tháng 8 năm 2013

- Nguồn kinh phí: do ngân sáchtỉnh đảm bảo.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 1483/QĐ- UBND, ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quancó trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTHĐND tỉnh (bc);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường