ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/QĐ-UBND

Thừa ThiênHuế, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TOÀN BỘCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH TỪ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hànhchính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụtại Tờ trình số 649/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế,tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp để quản lý và thực hiện, cụ thể:

1. Chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệmvụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụhướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phậnkiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh sang Sở Tư pháp thực hiện.

2. Chuyển giao tất cả tài liệu, văn bản,hồ sơ, trang thiết bị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủtục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp để tiếp tụcquản lý, sử dụng.

3. Điều chuyển 04 biên chế công chức thựchiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhsang Sở Tư pháp quản lý.

4. Điều chuyển kinh phí của04 biên chế công chức từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp quản lýđể thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao trách nhiệm cho ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Giám đốccác Sở: Tư pháp, Tài chính tổ chức thực hiện việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ,trang thiết bị, tài liệu hồ sơ và biên chế Phòng Cải cách hành chính theo đúngquy định của pháp luật để đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công táckiểm soát thủtục hành chính của tỉnh hoạt động bình thường, liên tục và hiệu quả.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản điềuchỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh.

2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tưpháp:

- Bố trí phòng làm việc, đảm bảo các điềukiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho công tác kiểmsoát thủ tục hành chính.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản điềuchỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chínhvà cơ cấu tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trình Ủy ban nhândân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định ban hành để làm cơ sở hoạt động.

3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nộivụ: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế công chức từ Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang cho Sở Tư pháp và thực hiện điều động công chứctheo quy định của pháp luật.

4. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tàichính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển và phân bổ, bổ sung dựtoán chi ngân sách nhà nước cho Sở Tư pháp để thực hiện công tác kiểm soát thủtục hành chính.

5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện hoàn tất các thủtục có liên quan việc chuyển giao trước ngày 01/9/2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cao