THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1518/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1185/BVHTTDL-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Hoàng TuấnAnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Trưởng ban thườngtrực Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia thay ông Lê DoãnHợp.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Chỉđạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉđạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, Các PTTg CP;
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc CP
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: ĐP, CN, TH;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 75

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng