ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1518/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TIẾN HÀNH CÔNG TÁC CẢI TẠO, QUY HOẠCH, ĐIỀU CHỈNH VÀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝNHÀ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ NĂM 1977 - 1978

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
Căn cứ vào quyết định số 111-CP ngày 14-4-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hànhchánh sách quản lý, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở các đô thị, cáctỉnh phía Nam ;
Căn cứ vào quyết định cuộc họp ngày 5-10-1977 của Thường vụ Thành ủy xét duyệtcông tác cải tạo nhà đất 2 năm 1977 – 1978 và kế hoạch cải tạo thí điểm quận 3;
Sau khi có sự nhất trí của Ban Cải tạo của Bộ Xây dựng và Ban Cải tạo Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiến hànhcông tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thànhphố năm 1977 – 1978.

Điều 2. Hoàn thành kếhoạch cải tạo thí điểm về nhà đất ở quận 3 vào cuối tháng 11-1977 và hoàn thànhchuẩn bị ở các quận, huyện để tháng 12-1977 bắt đầu triển khai công tác cải tạonhà đất trong toàn thành phố.

Điều 3. Ban Cải tạo củaThành phố, Ban Cải tạo nhà đất Thành phố và Sở Quản lý nhà đất và công trìnhcông cộng có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạchcải tạo, báo cáo thường xuyên kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Ủyban nhân dâncác quận, huyện có nhiệm vụ cụ thể hóa kế hoạch cải tạo nhà đất tại quận, huyệnmình và hoàn thành vào qúi I năm 1978.

Điều 5. Cần có sự phốihợp chặt chẽ giữa Ban Cải tạo của Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án,Công an, Ban Kinh tế mới và các ban, ngành liên quan khác cấp Thành phố, cấpquận, huyện và phường, xã và các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp trung ương đóng tạithành phố, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dâncác cấp để đảm bảo công tác cải tạo nhà đất được tiến hành nhanh gọn, đạt kếtquả theo yêu cầu.

Điều 6. Các kinh phí côngtác cải tạo nhà đất được xét theo biên chế và theo nhu cầu công tác thật cầnthiết với tinh thần hết sức tiết kiệm, hàng tháng, hàng qúy do Sở Tài chính cấpphát.

Điều 7. Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện, Ban Cải tạo của Thành phố, Ban Cải tạo nhà đất, Giám đốc Sở Quản lý nhàđất và công trình công cộng, Giám đốc Sở Công an, Viện Kiểm sát, Giám đốc SởTài chính và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn